WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »3rd Mandalam Songs

3rd Mandalam Songs


MOONRAAVADHU MANDALAM SIRU KURIPPU
(3rd Mandalam short note)

            immandalam, kaasi yaaththirai, pariburanaanandha poadham, thaharaalaya rahasiyam yenum moonru noolhalaik kondadhaahum.  mudhalaahavudaiya kaasiyaaththirai yenum nool, suvaamihal ki.bi.1902l vada indhiya yaaththirai maetrkondu idaiyae pala thalangalaith tharisiththum, kaasi, matrrum vada indhiya thala tharisanam seidhum thamadhu payana anubavangalaiyum, iraiyarul anubavangalaiyum paadalhalaaha, varaindhullaargal.  naerisai venbaa, kattalaik kaliththurai, vendalaiyaan vandha kannihal poanra 608 paakkalaik kondadhu.

            innoolil malarndhulla arumberum karuththukkalil sila eendu vazangappaduhinrana.

            aarumuhanaanavan, vidhi, maal, aran aahiya moovarukkum maembatta theivamaahum.  oonudambu yeduththaar yeththunai arutchelvarae yaayinum avargalum, yeanaiyoar poal, avvudambu undaadhatrku aana kalaihalukku utpattavarae. pasu yennum seevanaanavan, yenjnyaanru pon vannanaai, karuththaavaai, purudanaai, thoatrrangatkellaam kaaranamaayulla eesanaik kaanginrananoa anjnyaanru seevan muththanaahiya avan, punniya paavangalai neenginavanaai, kalangamillaadhavanaaich sivasaamiyaththai adaihinranan.

            aanma udambinul uyarporulaayulla aanmaavai arulthunaihondu anubavaththil aribavarae, adhanai neengaadha niraiborulaayulla paramaanmaavaiyum arindhu pooranam adaivar.  vizippilum, thookkaththilum, saeraadha idainilai onru undu.  annilaiyil amalanittai pirahaasikkum.  innittai naan, yenadhu, yenbana kaziyappetrru, nyaanam yearidu vaaridandhulladhu.  idhatrku vilakkam, vaehaadha arisi mihavum vendhu padhangetta kooz, irandum allaadha soaru yenavaam.  nootrraiyaduththa paththu nootrroasai koadal poal, thonnooru yena varuvadhaich sutti, muruhan thiruvadiyil naattam ulla uyiraanadhu perum uyarvu kurikkappattadhu.  yamahamaahap paadiyaruliya paadalhal 180 mudhal 185 varai suvaamihalin perumaiyaip paraisaatrruvanavaahum.  kaalan kaibadaadhirukka paadal 189l suvaamihal ubaayam kooriyullaargal. 

            haasiyil kumarahurubarar madaththil, suvaamihal kaashaayam yeatrra naal, kaliyuham 5004l nihaz subahirudhu aandu aadi maadham 22aam naal pudhavaaram, poosa nashaththiram aahum.  ki.bi. 1902 yenka.

            haasi yaaththirai yenum innoolil aindhuvidha paavinangal kurikkappattullana.
avaiyaavana:
            hattalaik kaliththurai
            naerisai venbaa
            bin muduhu palsandham
            madakku yamaham
            vendalaiyaan vandha paranjjoadhikkanni
innoolil aazndha karuththuhalum anubavangalum ul adakkiya paadalhal 608 aahum.

pariburanaandhaboadham:

            idhu, moonraavadhu mandalaththaich saarndha irandaavadhaaha amaindha noolaahum.  theeviradhara kadhiyudaiyaarukkae innool uriyadhu.  suththaaththuvidham yenum sollin porulaich surudhi vaayilaaha inidhu vilakkum noolaam.  ihdhu, ulporul onroa, irandoa, moonroa, onruminroa yenbaarkku, suvaamihal unmaip padhamaaya soatrrinaik kaanaadhaar, thuvidha arisiyinaiyum, yeahak koozinaiyumae kaanginranar yena in noolil vilakkiyullaar.  unmai nyaanamae, viyavahaara neruppu aatrrin mayirp paalamaahavum, yeahamum, thuvidhamumae, appaalaththin irumarungaahavum nichchayikkappadum yenrum, appaalaththinadaindhu muththikkarai saerach saamarththiyamillaadhaar.  appaalam arumbadi nadai thandhaenum, marungu irandinul onril kaalidudhalaatr ravarundaenum, avvaatrril veezhunaraavar.  annoar yemmudaiya suththaaththuvidha vaidheeha saiva sindhaandha nooluraihalin nutpamaridhatrkuth thahudhiyudaiyaarallar yenrum kooriyullaar.

            aaha pariburanaanandha poadham yenum immaamarai noolin thiran oaralavu unarththappattadhu ariha.

            innoolai, mudhan  mudhalaaha, nunmaan nuzai pulamai kaivarappetrravarum, sennai vivaehaanandhak kallooriyin thamizth thuraith thalaivarumaayirundha, sindhaandhach selvar, paeraasiriyar dakdar, pa. iraaman, M.aa. Ph.D., avargal aaraaichchi seidhu adhan adippadaiyil oar ariya nool vadivaakki adhan kaaranamaaha annavarukku aaivup pattamaana daakdar pattamum vazangappattadhu,  thamizar matrrum paamban suvaamihalin pakthar anaivarum perumaiyadaiyum nihazchchiyaahum.

            naerisai venbaa, kaliviruththam, aasiriya viruththam, kalinilaith thurai, poanra paayiram paadalhal = 13, padhibasubaasa yadhaarththa vilakkap paadal = 115, thuravara vilakkap padalap paakkal 102 aaha 230 paakkalaalaana pariburanaanandha poadham yenum moola noolum, matrram siva sooriyap pirahaasam yennum uraiyudan ulla noolil adangiya paadalhalaik mattum eendu thohuththu vazangappattulladhu.
            innoolil adangiya paadalhalukku vilakkam alikkum muraiyaal 73 ubanishaththukkal, aahamangal, smirudhihal, puraana idhihaasangal thamiz maraihal, siththaandha saasthirangal, sooththirangal, thirumandhiram, thiruppuhaz, nannool, nihandu pattinaththadihal nool poanra 171 panuvalhalilirundhu aadhaarangalai adippadaiyaahak kondu varaindha sivasooriyap pirahaasam yenum uraiyai oadhubavargal thavamudhirchchi peruvar yenbadhu thinnam.

            innoolil adangiyulla paerunmaihalil silavatrraik kaanboam.

1.         udambilae irudhayath thaanam mukkiyam poala ulahil silavae punniyath thalangalaahum.
2.         ninmala nittai kooduvahargalin irukkaiyai thaevar vaaz oor yenalaam.
3.         viruppu veruppuhalaalaaya manam thaanaaha adanga mananam thaevai.
4.         noayalavaaik kaippaana marundhu koduththu kunappaduththal vaiththiyan kadamai yokka, iraivan thandiththalum marak karunaiyaam.
5.         aavikku vadivu undu.  adhaavadhu sareeraththin irudhayaththil peruviral alavaai ulla oli vadivil, anuvukku anuvaai irukkinradhu.  adhaiyae thiyaaniththup param porulai adaiha.

innoolai nanku unarndha pinnarae thaharaalaya rahasiyam yenum noolai oadhudhal muraimai aahum.

thaharaalaya rahasiyam:

            innool, moonraavadhu mandala noolhalul, irandaavadhaahak kuriththa, pariburanaanandha poadham yenum noolinai nanku aaraaindha pinnarae padikka vaendiya nyaana noolaahum.  idhaich suppiramaniya paraththuvap poadhahap perunool yenalaam.  aazndha aanmeehak karuththukkalai ulladakkiya noolaahum ihdhu.  matrrum, savaamihal saadhahaneri ninru petrra anubava unmaihalai unarththum nyaananool yenavum kollalaam.  adhiyilamai thottu iraivanadhu visaeda arulukku oru kolhalanaai vilangum petrriyaraana suvaamihal, thuravara ozukkam poonda pinnar melanamaayirundha kaalaththu aruliya nool, ihdhu.

            birappanvalasaippadhiyil oar mayaana poomiyil 35 naatkal thavamiyatrri, thavam maetrkonda yeazaam naal iraivan kelabeenadhaariyaai velippattu oru sollaal suvaamihalukku unarththiyaruliya ubadhaesap porulae innool vadivaayadhu yenraal mihaiyaahaadhu.  paamban padhiyin kannae vadhindhirundhu, vetrrivael pidiththa kaiyaiyudaiya kotrraneel kumaranaayahanukku meelaa adimaiyaahi, ulaha inbangalaik kaanra soarenakkaivittu, annaayahan thaanae thanjjamenach saarndha kumarahurudhaasa suvaamihal yenum thivya sirappup peyarudaiyavar arulich seidha nool ihdhu yenru noolin aakkiyoanaakkuvayam pahudhiyil kurippu ulladhu.

            innool irandu kaandangalaai amaindhadhu.  mudhalaangaandam, paayiram 7 seiyul, noolvaralaatrru iyal, pinda thahara viththaiyiyal, anda thaharaviththaiyiyal, yenra moonru pirivukku moththam 40 seiyutkalum, irandaangaandam, aiyamaruththaruliyal, thoaththiraviyal mudibiyal aahiyavai 70 seiyutkalaahavum aahiya 117 seiyutkalaik konda innool ki.bi. 1895kkuch sariyaana thurmuhi aandu maargazi maadham paadi mudikkap petrradhu.  seiyul iyatrriya kaalam, thalam, mudhaliya vivarangalaich suvaamihalae vilakkiyullaargal. 

            innoolil adangiya paavinangalaavana:
            aruseerk kazinediladiyaasiriya viruththam
            hali viruththam
            vanjji viruththam
            hali nilaith thurai
            yezuseerk kazinediladiyaasiriya viruththam
            yenseerk kazinediladiyaasiriya viruththam

            indha moonraavadhu mandalaththil adangiya kaasiyaaththiraip paadal 608, pariburanaanandha poadham paadal 230 matrrum thaharaalaya rahasiyam paadal 117, aaha moththam paadalhal 955 aahum.

NOTE:- THOSE WHO WANTED THIS BOOK PL. SEND YOUR REQUIREMENT TO OUR MAIL OR PLEASE CONTACT IN PHONE.

SWAMIGAL ARULIYA PADALGAL INDEX

Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Do you want learn the song audio & video
1. PARI POORANANDA BOTHAM 230
2. THAGARAALAYA RAGASIYAM 117
           A. Thothiraviyal (10 Songs)
3. KAASIYAATHIRAI 608
GRAND TOTAL 955  

NOTE:- THOSE WHO WANTED THIS BOOK PL. SEND YOUR REQUIREMENT TO OUR MAIL OR PLEASE CONTACT IN PHONE.