WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »1st Mandalam Songs

1st Mandalam Songs


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
01. Thothiraviyal 10

THOATHTHIRAVIYAL

SEEDAN SEI THOATHTHIRAMUM, PIRAARTHTHANAIYUM

nanrena maindhanum uvandhu parindhara
    nandhana kandha kuhaa
manramihum kuzal anjjura kunjjara
    mangai manandha manaa
yen than arumbara sangara pungava
    yengu niraindhavanaa
inrenar andhai odungu vanam puri
    yenru panindhananae.

maabala thaevargal thaeva manoalaya
    vaazvudaiyaar mudhalvaa
neeba naraa ani maarpa anaaradha
    needhi paraa kumaraa
paaba vinasa nadaesa kuhaesura 
    paala viloasana maa
thaabamulaenunaiyae kadhiyaai adai
    saarpulan aaludhiyaal.

saelana koavaar vaelana thoalaar sivai saeyaa
maalana maalaar oadhi moi kaanaar mahal naeyaa
moola paraesaa seela nadaesaa muruhaa  maa
saala vinoadhaa aaludaiyaai thaal thara vaa vaa.

soora samaaraa vaaraharaavaar suharaayaa
naara suraesaa veera kumaaraa nadaraayaa
eera viraamaa maamayilaa vaesidaraeraath
thaara visaahaa kaa nani kaa vaa sahameedhae.

peedaar naal vaedhaa theedhaa soabidha soadhee
thaal thaa thaal thaa thaavae aal yena  aadaar
koodaa vaazvaa vaadaa naadaa kuhadhaevaa
yeadaa vaadaa veedu eevoa naam yena vaadae.

naadha nilaikkuyarvula kan nalangilar meip
poadha velikkul nal asaivu porundhavidu
paadham yenakkarul munivar panindhari yen
paedham aruththida uriya perunguhanae

uyirodu siththu nal udalum orungura ninru
ayar para nittaiyil olirum arum porulae
seyiraru sitrkahanamadhu thirundhu nadam
kayamura niththalumidu kuha vandharulae.

thaeninum inburum inimai sirandhida yen
paal nihazhinra pal panihal parandhara nin
koanunul vandhanan yen urai kuyinrarul sei
nyaana nadam puri kuhavenal ambaramae.

mooda malangeda arivu mudhirndhida yen
noadu anai anbargal neriyai uvandharulum
saeduyar yen kuha thahara sidhambaramaam
veedenum am peruveliyil vilangoliyae.