WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

Recording of Srimath Pamban Swamigal Guru Pooja telecasted on 4th June 2018, 4.00 PM to 7 PM.

You are here » Home » Lyrics »THIRUPPALLIEZHUCHI

THIRUPPALLIEZHUCHI


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit Go to Back
14 Kumarasthavam Maiyura Vizha

Kumarasthavam Maiyura Vizha

SRIMATH PAMBANSWAMIGAL THIRUPPALLIEZHUCHI

LYRICS WRITTEN BY SIVATH TAMAZHI GUGA MANI D. DHANAPAL
SINGER: VINAAYAKRAAM MAHAESH
MUSIC: SELVA GANESH

41. kumaarasthavam
iraaham -  sanmuhapriyaa; thaalam: sadhusra yeaham

veppu noayinaal avadhippattu irukkaiyil
                *vechchenavudan udal kidakka
veppu noai unaivittu ahala
vetchiviruppanaith thudhiththu aruliya
kumaarasthavam paada vallaargal
                humaranin thiruppaadham adaiya
muththi pera vazi kaattiyavarae
                muruhanin thaasarae palli yezundharulaayae.

                sreemath paamban kumarahurudhaasa suvaamihalukku ki.bi. 1918aam aandu aadi maadham 7aam naal veppu noai varuththitrru.  veppunoai neenga kumaarasthavam paadiyarulinaar; veppu noai neengitrru.  kumaarasthavam yenbadhatrku kumaranadhu puhaz yenru porul.  idhu 44 varihal konda paadalaahum.  idhanaith thinamum oadhi vandhaal aanavamalakkattu oziyum.  theevinaihal saeramaattaa.  avvaaru theevinaihal saeraamal poanaal muththi kidaikkum.  ippiraviyil veppu noayaiyum, piravi noayaiyum poakka valladhu indha kumaarasthava mandhiram aahum.  idhil `oam’ yenra piranava mandhiram ulladhu.  kumaarasthavam yenra sollai piriththaal kumaara + svadham aahum.  kumaara yenraal mandhira mozi.  sthavam yenraal thoaththiram aahum.  ku - aruvaruppu aadhaavadhu aanavamalam; maaran - ozippavan.  ippaadal kumaranaith thudhiththu aruliyadhu aahum.  indha kumaarasthavaththai muruhanukku archchanai seiyum poadhu idhu sollath thakkadhu.

                humaaran adiyaargal kumaaranin thiruppaadham adaiyavum, veppu (suram) noai mudhalaanavai neengavum, muththi peravum udhavum kumaarasthavaththai aruliya paamban kumarahurudhaasarae! arulpuriyap palli yezundharulveeraaha!.42. PONMAYIL VAAHANIN THIRUVILAIYAADALINAAL MAYOORAVAAHANA SAEVAI VIZAA
iraaham -  sanmuhapriyaa; thaalam: sadhusra yeaham

veedhiyil nadandhu poahaiyil unmeedhu
                vidalam pandiyin sakkaramonru
kanaikkaalilaeri kaal muriya
                hanneeril kandavargal silar
arasaangap periya vaiththiyasaalaiyil saerkka
                adiyavar kanneer pozindhu kadhari azudhanar
sanmuha kavasandhanaip paaraayanam seiya mutrpattanar
                sanmuha thaasarae palli yezundharulaayae.

*vidalam pandi = kudhirai vandi

                sreemath paamban suvaamihal ki.bi. 1923aam aandu disambar maadham 27n thaedhi pahal vaelaiyil sennaith thambu setti veedhiyil nadandhu poahum poadhu, oru kudhirai vandiyin sakkaram onru idakkanaikkaal mael yearik kaalil ulla yelumbu murindhu vittadhu.  suvaamihalaik kanneeril kandavargal silar sennaiyil ulla arasaanga podhu maruththuva manaiyil saerththanar.

                akkanamae suppiramani thaasarum, avar manaiviyum suvaamikku naerndha thunbaththai yennik kanneer pozindhu kadhari azudhanar.  suppiramaniya thaasar thamadhu illaththil irundhaavarae sanmuha kavasam paaraayanam seidhaar.

                sanmuha kavasam yenra mahaamanuvai oadhinaal anaiththuth thunbangalil irundhum vidubadalaam yenru unarththiya paamban kumarahuru thaasarae! arulpuriyap palli yezundharulveeraaha!.

43. PONMAYIL VAAHANIN THIRUVIILAADALINAAL MAYOORAVAAHANA SAEVAI VIZAA
iraaham -  sanmuhapriyaa; thaalam: sadhusra yeaham

anudhinam sanmuha kavasa mahaa manuvai
                anbudan oadhiya adiyavar moovarul
anbu saal suppiramaniya thaasarukku
                adihalin murindhahaal iru vaelaal
anaiththu oar vael thaanga
                anudhinam kaatchi arulinaan muruhan
arumuhan kurippai unarndha appaavuvae
                arul poziya palli yezundharulaayae.

                anudhinamum sanmuha kavasaththai pakthiyudan sreemath paamban kumarahuru thaasarin adiyaargal paaraayanam seiya mutrpattanar.  suvaamiyin meedhu maaraadha patrru vaiththirundha suppiramani thaasarukku ammurindhahaal yedhiril tharisanamaayitrru; yelumbu koodum varai paaraayana kaalaththai aththarisanaththai avar kandu vanangi mahizndhaar.  akkaalil irandu thiruvaelhalil ilayalahu adippadaiyilae poruththap poottappattum matrroru thiruvael munai thaangi nitrkumaaru niruththappattumirundhana.

                arumuhan kurippai unarndha appaavuvae! sanmuha kavasam oadhinaal muruhan adiyaargal thuyar thudaippaan yenru unarththiya paamban kumarahurudhaasarae! arulpuriyap palli yezundharulveeraaha!.44. PONMAYIL VAAHANIN THIRUVILAIYAADALINAAL MAYOORAVAAHANA SAEVAI VIZAA
iraaham -  sanmuhapriyaa; thaalam: sadhusra yeaham

manroa araiyil 11vadhu padukkaiyil
                maargazi 22aam naal aadhivaaraththil
poorvabakksha piradhamaidhidhiyum pooraada natchaththiraththil
                biranava sorooba nilaiyil 11aam naalil
kuhuhu kuhuhu kuhuhudhaa kuhuhu kuhuhu kunippil
                dhoahaiyai viriththup ponniraththil irandu
mayilvaahanaththaik kanda kaatchiyil mahizndhavarae
                mayilhal vandhuvittana thaasarae yezundharulaayae.

                sennai arasu podhu maruththuva manaiyil tharaiththalaththil ulla manroa araiyil 11vadhu padukkaiyil maargazi 22aam naal aadhivaaraththil poorvabakkam piradhamai thidhiyum pooraada natchaththiraththil piranava soruba nilaiyil 11aam naalil, kumaara pahavaanin vaahanamaahiya mayilhal maetrkuth thisai vaanil irundhu nadamaadik kondu (hatrpanaiyil indha mayilhal nadaththai thisira nadaiyil (adhaavadhu thahida thahida yenra jadhi kattil) amaikkappattadhu).  suvaamiyai noakki varum kaatchiyai suvaamihal tharisiththup padukkaiyil kidandhabadi kaihooppi vananginaar.  ammayilhalil onru than kalaabaththai mandalaahaaramaakki aahaayamellaam maraiththadhu.  valappuraththae vandha onru siru alavu kuraindha vadivaanadhaahum.

                mayilhal nadanamaadik kondu vandha kaatchiyil mahizndhavarae! thaangal palli yezuhinra kaatchiyil pangu kolla andha mayilhalum ingu vandhuvittana.  aahaiyaal paamban kumarahurudhaasarae! arulpuriyap palli yezundharulveeraaha!.

45. PONMAYIL VAAHANIN THIRUVILAIYAADALINAAL MAYOORAVAAHANA SAEVAI VIZAA
iraaham -  sanmuhapriyaa; thaalam: sadhusra yeaham

maraindha mayilhalaik kandu kangalil
                neeraip pozindhu azudhadhaal muruhan
sivandha nirak kuzandhai vadivil thoanri
                suvaami padukkaiyil thalaivaiththuk kaal neetti
paduththa kaatchiyil vandhadhu muruhan
                yenru unarndhadhum avan maraindhaan
kaalil ulla murivu onru saerndhana
                haanamudiyaadha kaatchiyil thilaiththavarae yezundharulaayae.

                sreemath paamban suvaamihalukkuk kaatchi koduththa mayilhal siridhu siridhaaha maraiyath thodangina.  indhak kaatchiyaik kandu suvaamihal kangalil aanandhak kanneer pozindhu azudhaar.  pinbu tham padukkaiyil thammoadu oru sevviya kuzandhai paduththirukkak kannutrraar.  vandhadhu muruhan yenru unarndhadhum avar thirunaamangalul onrinaip panmurai uchchariththaar.  kaalil ulla murivu onru saerndhadhu.

                yaarumae kaanamudiyaadha kaatchihalaik kandu thilaiththavarae! thangalaik kaana naangal koodiyulloam.  arulpuriyap palli yezundharulveeraaha!.

46. PONMAYIL VAAHANIN THIRUVILAIYAADALINAAL MAYOORAVAAHANA SAEVAI VIZAA
iraaham -  sanmuhapriyaa; thaalam: sadhusra yeaham

muruhanaiyum, mayilhalaiyum kanda kaatchiyil
                muzangaihalai uyarththi kaihooppi vananginaai
thannudaiya kaal murivinaal kavalai kollaamal
                sanmuhan kaappaan yenbadhu poiyaanaal
ulaham pazikkum yenra sol neekka
                ulahaththaich sutrriyavan thiruvilaiyaattil
mayooravaahana saevanam kondaadinar
mahaadhaejoadhaar kuruvae palli yezundharulaayae.

                muruhanaiyum, mayilhalaiyum kanda kaatchiyil sreemath paamban suvaamihal thanadhu irandu kaihalaiyum uyarththik kaihooppi vananginaar.  thannudaiya kaal murivinaal kavalai kollamal, adiyaargalaich sanmuha kavasam paarayanam seiyach solli, adhan moolam muruhan adiyaargalaik kaappaan yenru niroobiththu, muruhanin thiruvilaiyaadal yenbadhai ulahukku unarththinaar.  indha nihazchchiyai `mayoora vaahana saevana vizaa’ yenru muruhanin vaetrpadaihalaana saeval kodi, mayil, vajjiraayudham, vael, mayil visiri, vensaamaram, theeppandham mudhaliyavatrraip pookkalinaal alangarikkappattu, thooba theeba aaraadhanaiyudan veedhi ulaach seidhu oru mihap periya vizaavaahavum, oru pudhiya muraiyil indha vizaavinaik kondidaadi, mudivil thaam iyatrriya asoaha saalavaasaththai oadhi mudiththaar indha vizaavai `mayooravaahana saevana vizaa’ yenru kondaadumbadi mahaadhaejoa mandalaththaarkku kattalaiyittu ini varum kaalangalil mihach sirappaaha kondaadumbadi uruvaakkik koduththaar.

                mayooravaahana saevana vizaa kondaadumbadi unarththiya mahaadhaejoa mandalaththaar kuruvae! sreemath paamban suvaamihalae! naangal inru muruhanin vaetrpadai, matrrum ulla kodihaludanindhak kaalaivaelaiyil palliyezuchchi paaduhiroam idhaik kandu kalikkavum, yengalukku arulaasi vazangavum palliyezundharulveeraaha!.