WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »2nd Mandalam Songs»1st Kandam

2nd Mandalam Songs

1st Kandam Song


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
5. DHUKARAGIDA PRARTHANAI 10

DHUKARAGIDA PRARTHANAI

'baamban'
sreemath kumarahurudhaasa suvaamihal aruliya
thiruvalanga thirattu
- mudhatrkandam* -
þsaiththamiz (þrandaam mandalam)
paadal - thukkarahidha piraarththanai

paadal - thukkarahidha piraarththanai

pan - pazambanjjuram
thaevaarap paadal - muththaa muththi tharavalla
þraaham - sangaraabaranam
thaalam - roobaham

munnaa nayanaa munnaa lariyaa mozisaer marainaavaa
þnnaa vanuhaa viraivaa kuravaa viraiyoar panibaadhaa
mannaar mayilil varumaa paalaa madiyaa vaazvaalaa
annae yayanae yenumen kavalai yaranee yarulvaayae               ..  1

oziyaa visadhap podiyaai podiyaa vuraiyaar potrkazalaai
pazisaer sidhadath thanuvoar pahainyaa pahalsaer vaetrkaiyaa
pozilaar pazanip padhiyaai nidhiyaaipunidhaa maapporaiyaa
aziyaa moziyaa venran kavalai yaranee yarulvaayae               ..  2

sollunj surudhip porulae yarulae sudarsaer meimmeiyaa
selvan katkuyar selvak kayilaich sivamae sevvaelae
nallan thihazun kaedhaa ramisai nadananj seiyaerae
allum pahalum padumen kavalai yaranee yarulvaayae               ..  3

maalum  vidhiyum paravunj saranaa valarsan kappulavaa
vaelun kuliru milirsen kaiyaa viraiyaa ranimaarpaa
saelum vasiyu naanun kaninaal saeyaa thannaliyaa
aalun thalaiyaa venran kavalai yaranee yarulvaayae               ..  4

muththae maniyae muzumaa nidhiyae mudhiraa youvanamae
saththae rasamae thaniyin namudhae thavamae thavappaerae
viththae mulaiyae mulaiyul luyirae vibuvaai virisoadhee
aththaa vayilvae lavanae kavalai yaranee yarulvaayae               ..  5

thaadhaa neebath thodaraa kumaraa saranaa yudhadhuvasaa
poadhaar mudiyaa punidhaa thaniyaa puyamun naaleesaa
vaedhaa vadidhaaz vimalaa sabalaa miralaar vaelaalaa
aadhaa ravaiyaa venran kavalai yaranee yarulvaayae               ..  6

punalaar kangaik kidaiyoar pudhalvaa ponnaar kannaalaa
yenaiyaa dandaich saranaa puranaa vihalsaer sahanaadhaa
thinaisaer kunrak kuramaa niniyaich saerum pavulsaralaa
analaar meiyaa venran kavalai yaranee yarulvaayae               ..  7

muttaa vaattaa moziyaa naaththae mudiyaach sivaloahaa
kattaa rarinyaa karudhaa manasaa karunaa karavaelaa
yettaa nilaiyaa viraiyoar thalaivaa virulel lillaadhoai
attaa vadivaa venran kavalai yaranee yarulvaayae               ..  8

yenjjaa vadiyaar thodarpaa vadalsae riraivaa satkireevaa
thunjjaa vezitrkae kayamoor kuzahaa suhurdhaa suyanjjoadhee
panjjaa radichchael viziyaa danayaa paribu ranabaadhaa
anjjaa viraloa yenran kavalai yaranee yarulvaayae               ..  9

vinnaa durainaa radhanaa siriyaa viyanvaa runiYeesaa
mannaar musuman nanaiyaal sivanae madhiYee punniyanae
pannaar puhazpaa dinavan padhiyae paranaar kurunaadhaa
annaa vadibae niyaven kavalai yaranee yarulvaayae               ..  10

kaliyuham 4995 nandhana (hi.bi.1893) panguni maadham 12aam thaedhi kuruvaaram