WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »2nd Mandalam Songs»1st Kandam

2nd Mandalam Songs

1st Kandam Song


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
57. SATHIYA BODHAGAM 10

SATHIYA BODHAGAM

'baamban'
sreemath kumarahurudhaasa suvaamihal aruliya
thiruvalanga thirattu
- mudhatrkandam -
isaiththamiz (irandaam mandalam)
paadal - saththiyaboadham
(hombillaakkali viruththam)

paadal - saththiyaboadham (hombillaakkali viruththam)

pan - kousiham
thaevaarappan - kaadhalaahi
iraaham - pairavi
thaalam - aadhi

thanna vankalai maanach sanippumaal
nannu saavu namakkanai yaamaneel
kannan maamaru kanmuru kaiyanai
anna vaaru mazungalvida  danbargaal.               ..  1

nidhikku lambala koottinu neenilam
madhikka maalihai kattinu maayamaam
thudhikku manbilin peehuhan rooththudhi
adhirkka vaaru mazungalvit danbargaal.               ..  2

thinaiyi naasai yaviththarut seeradith
thunaiyi nitrpavark keeril suhandharum
inaiyilaakkuha nundava ninbinai
anaiya vaaru mazungalvit danbargaal.               ..  3

siriyar maanath thinambala kaaramum
variya koozu nuharndhu varundhalir
nariya nyaanap pizambayi naadhanin
pariya vaaru mazungalvitta manbargaal.               ..  4

vidanga lannavul lullavar veezhadhi
adangu vaaradhai yaararu laatrralaal
thadangal pannith thayaamuru kaiyanin
padanga vaaru mazungalvit danbargaal.               ..  5

     kombillaa niroattaham*

thillai nandhiyi nandhanan rinniyan
nalla kannarga naadayi langaiyaan
alla lilladi yaasaiyi naarkkalai
illa randhai yanandharga lillaiyaal.               ..  6

kadhirai naayahan kaasini yaasini
adhira neelanda saththai nadaaththirai
kadhira raanahaik kaanasai yaarkkadal
idhara needa lidarththalai yillaiyaal.               ..  7

kachcha nindha thanaththiyar kaattahal
ichchai neeththayi leesa niraakkazal
nachcha naindhanal laarga laraakkali
achcha neenginan kannida laanaiyaal.               ..  8

naattath thitrkini yaansihi naadhankaal
kaattath thakkahan naalan kanakkilseer
neettath thakkahai yaaninai neerargal
eettath thankadhi raiththali Yeesanaal.               ..  9

andhath thaanadi yaarkkini yaanalla
kandhath thaankadhir kaalani yaanahaith
thandhath thaanarai thaangiya thaarinaan
sandhath thaananyar saadayi naadhanaal.               ..  10

* niroattahamaavadhu, idhazhuvikkum uyirezuththum meiyezuththun theendaamatrpaaduvadhu.

kaliyuham 5002 saarvari (1900) purattaadhi maadham 15aam thaedhi aadhiththavaaram