WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »2nd Mandalam Songs»1st Kandam

2nd Mandalam Songs

1st Kandam Song


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
55. THIRUVUDUPPAI 10

THIRUVUDUPPAI

'baamban' sreemath kumarahurudhaasa suvaamihal aruliya
thiruvalanga thirattu
- mudhatrkandam -
isaiththamiz (irandaam mandalam)
paadal - thiruvuduppai
(halinilaiththurai)

  paadal - thiruvuduppai (halinilaiththurai)

pan - indhalam
thaevaarappan - piththaa piraisoodi
iraaham - naadhanaamakriyaa
thaalam - roobaham

malaiye laamvilai yaadaru laanmalai maamahal
thalaiva naardhalai maamulai thambi thavaththinaar
alaivi laavidha yaasana meedhama raandavan
ulaivi laavadi vaela niruppa thuduppaiyae.               ..  1

thaeva saenaiyai vaedar kulaththuyar selviyai
aava loadu manandhuyir nanmai yanaiththumoar
thaavi laadhu payandhu nidhambirama saariyum
oava lilliyu maanavan vaasa muduppaiyae.               ..  2

saraiho laadha sadhaahadhi saaradhi yaayamar
puraiyi laayira nooru perumbari poottiya
iradha maelayi laendhirai yaaha virundhamei
uraiyi naanbala vaadalsei thaana muduppaiyae.               ..  3

pirama naararul paenimun vaiththidu paadhuhai
sarana nanku sumakka nadaaviya saamiyae
parama naeyemai yaalhenu nallavar paalulaam
uramu laanenai yaalhuhan vaasa muduppaiyae.               ..  4

indhi ranrihaz saamara maendhi yirattavon
sandhi raadhabar vendara lakkudai thaangamaal
andha nanmalar maari sorindhida vangaivael
undhu seero dezundhavan koavi luduppaiyae.               ..  5

yeriyin manbahal vaththi pidiththida vaemanaar
karihai yaendhida mukkanan moovilai thookkavaal
nirudhi kaahala moodha vezundhava needoli
uruvu laanmayi leesa nirukkai yuduppaiyae.               ..  6

alahai yaali yadaippai sumakkavu mannganae
kilaru neerirai kaedil padikkama thaendhavum
valaru maenaiyar peeli pidikkavum vandhavaarp
pularsi lambadi vaela nirukkai yuduppaiyae.               ..  7

maatti laeru mahaesurar thandhavor maamanee
kaatti naalari voamaru lenbavar kattidar
vaatti yaalhuma raesa nenaadhu mayakkelaam
oatti yaalaru laala nirukkai yuduppaiyae.               ..  8

naanga ninnadi nambiya vaaviha laayinaam
eenge makkarul vaarila raenayi leesanae
thaangi yaalena munnunar vaadhai thabuththuvaaz
voanga vaeseyu mendhai yirukkai yuduppaiyae.               ..  9

neeru maelani naeyarga niththalu maeththumoar
aaru maamuha nanbaru naippeya raariyan
kooru maadhudhi konda piraanoru koadhilaan
oori laanuyir naadha nirukkai yuduppaiyae.               ..  10

kaliyuham 5002 saarvari (1900) purattaadhi maadham 8aam thaedhi aadhiththavaaram