WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »2nd Mandalam Songs»1st Kandam

2nd Mandalam Songs

1st Kandam Song


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
50. THIRUPORUR 10

THIRUPORUR

'baamban'  sreemath kumarahurudhaasa suvaamihal aruliya
thiruvalanga thirattu - mudhatrkandam -
isaiththamiz (irandaam mandalam) paadal - thiruppoaroor

paadal - thiruppoaroor

pan - seehaamaram
iraaham - naadhanaamahiriyaa
thaalam - aadhi

solvi laasama raadha naanmarai
     thooya soadhiyen roadhu maahadhi
nalhi yaalavenu nada maada vaavariya
kalvi kaelviyi naala vaavali
     kaadhi maeladi paadu maadhamizch
selvar naayahanae thirup poaroo rammaanae.               ..  1

moovar soozmudha laaya voarsivan
     moola voamuru koanen raanadhai
yaavar thaamarivaa radi yaara laamaluyar
naavar paaduna thaesi laavadi
     nyaana meehudhi kaanal vaelava
thaevar naayahanae thirup poaroo rammaanae.               ..  2

paatti laebuha zaezai yaenmidi
     paara voararul koordhi maamalai
aatti kaadhalanae yara voarsi kaamaniyae
naattu moodaru maari poalisai
     paada vaeyavar naavi laevari
theettu naayahanae thirup poaroo rammaanae.               ..  3

karuppu kaanilai kooda vaeyiru
     kaalai yaeharu thaezai yaenoru
viruppu maenmaiyura virai yaarpa thandhaaraai
iruppu maadhava reesa naehuma
     raesa naeyadi saeru maaruyir
thiruppu naayahanae thiruppoaroo rammaanae.               ..  4

maandu soodhaha maevu paasarai
     maara vaeninai yaezai yaenani
vaendu meesuranae virai yaarpa thandhaaraai
aandu saermadhi vaara moaraiyi
     laadha poorana vaasi laavuyir
theendu naayahanae thirup poaroo rammaanae.               ..  5

seeru laamadi saera vaeyaru
     daeva naeyenu maezai yaenulam
oru meesuranae yenak koahai yoadarulaai
     yearu laamayi leesa kaanava
raezai poovani yaeru thoaladhu
     saeru naayahanae thirup poaroo rammaanae.               ..  6

puruda naanadhun paala thaahave
     naani naindhidu poadha naenahath
kurudu thaanaravae yarul koori langoavae
muruda rooridai yoari raavezin
     moola naayaha maana maaninaith
thirudu naayahanae thirup poaroo rammaanae.               ..  7

kurukka needali laavu naerarul
     koada laehadhi yaame naaninai
sirukka naenaividaa thadi saeri langoavae
narukko naavura naala raavayi
     naadha kaavena voadhu vaarvinai
serukku naayahanae thirup poaroo rammaanae.               ..  8

neerkku laedhiri vaalai paaiviri
     thaazai neelhamu koadhi soozvalam
aarkkum vaedhahiri yara naardhi ruchchaeyae
paarkku laedhiri yaezai yaenvinai
     paara vaeyarul paadu vaardhuyar
theerkku naayahanae thirup poaroo rammaanae.               ..  9

poidha vaavurai yaenai maenilai
     poaha vaeyarul koordhen maahavi
peidha nyaanavou¢p peya raanu laththaevae
paidha laaliru thaevar thaediya
     paara maadhirap paeran maadhudhi
seidha naayahanae thirup poaroo rammaanae.               ..  10

kaliyuham 5002 saarvari (1900) aavani maadham 22aam thaedhi kuruvaaram