WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »2nd Mandalam Songs»1st Kandam

2nd Mandalam Songs

1st Kandam Song


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
4. ADAIKALAM 10

ADAIKALAM

'baamban'
sreemath kumarahurudhaasa suvaamihal aruliya
thiruvalanga thirattu
- mudhatrkandam* -
isaiththamiz (irandaam mandalam)
paadal - adaikkalam

paadal - adaikkalam

pan - indhalam
thaevaarap paadal - piththaa piraisoodi
iraaham - naadhanaamakriyaa
thaalam - roobaham

anjju maahi yaaru maahi yaadhi yandha naappa ninri
vinjji yaeni raindha thaahi vaelu daikkai yaanen raahith
thunjja roatrra neeththa theedha suppira maniya maana thaevae
thanjja maevun nadippan poadhun thaasa naanin nadaikka lammae               ..  1

pennu maahi yaanu maahip paedha moada paedha mummaai
mannu maahi vinnu maahi matrru maetrra seyalha laahi
yenno naachchai thanya mummaa meesa naesu raesa naenal
thanna maevun nadippan poadhun thaasa naanin nadaikka lammae               ..  2

nandhi yaada kaesu rarnee lanka ransem paanu kamban
thandhi poonun kaala kandan sangu karnan randi kundan
kondhu sooda naeha ruthra kooli soozch sihandi yoorndhoai
sandha maevun nadippan poadhun thaasa naanin nadaikka lammae               ..  3

thunga vaara nangach saiyaach soodi yaemap podidhi mirndhai
anga maaha yoaha thanda maana thonru karambi diththuch
senga maeya siriya sikkan thihaza ninra pazanich siththaa
sangai veettun nadippan poadhun thaasa naanin nadaikka lammae               ..  4

seppo naadha parama paththi seidhul leera maetrra varkkum
oppi laadha piraana yoaha mutrra varkkum raaja yoaham
muppo rulhon daadi noarkku moola naana pazanich siththaa
thappi laavun nadippan poadhun thaasa naanin nadaikka lammae               ..  5

kumba yoani varaiha linguk konardhi yenra padiho narndha
vamba raavu maavi dumban vaaza vaenal ladimai kondoai
nambi raanen raeththa vinnaa naayi naetrkun kirubai seidhoai
thambi raanin nadippan poadhun thaasa naanin nadaikka lammae               ..  6

aaral poalun kaavi vatta maraiyil veekki yadhatrki yaindha
seeri langu ruthra sinnan thaesa moadu milaha vullaai
aara nnga laaha vulloa yaindho daeyon radhiha mulloai
thaara kaavun nadippan poadhun thaasa naanin nadaikka lammae               ..  7

andar koatrkuth thiruva liththoa yaaru paerkkan raruli kaiththoai
thondar thammut padhivi rundhoai surudhich senni meedhi rundhoai
thunda maaru moaru rukkat dunna vanga vindu raindhoai
thanda maevun nadippan poadhun thaasa naanin nadaikka lammae               ..  8

pirama naiththaa laalu thaiththoai pirama sitti thanaiyi zaiththoai
parama nukkon roadhi ninroai padhuma naaban paravap petrroai
karama thitrpon vaeli yangak karudhaar thammaich seruththu kandhoai
sarana maevun nadippan poadhun thaasa naanin nadaikka lammae               ..  9

sitti kaava loduna sippun thiroaba vanjjev varutta yaavum
matti laama laena daaththa valla maiyul loaivi noadhach
setti yaaha vadivu kondoai seerththi sonavatr karul purindhoai
thatti laavun nadippan poadhun thaasa naanin nadaikka lammae               ..  10

kaliyuham 4995 nandhana (hi.bi.1893) panguni maadham 5aam thaedhi kuruvaaram