WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »2nd Mandalam Songs»1st Kandam

2nd Mandalam Songs

1st Kandam Song


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
43. VAADANAI NEEKA MANDRATTU 10

VAADANAI NEEKA MANDRATTU

'baamban' sreemath kumarahurudhaasa suvaamihal aruliya
thiruvalanga thirattu - mudhatrkandam -
isaiththamiz (irandaam mandalam)
paadal – vaadhanaineekkamanraattu

 paadal - vaadhanaineekkamanraattu

pan – thakkaraaham thaevaarappan – poovaarmalarkkondu iraaham - kaamboadhi

poovaa raermudi malaraya narimaal
     pudhumaa malargon daruchchiththae
thaevaa kaavena virainjjiru saranaa
     sivanae sevvaet peyarnaadhaa
thaavaa noavenun kalidhani lamizndhoan
     ralaivaa kaaven roliththaalae
vaavaa venreduth thanaiththarul puriyaa
     mananoa neevan tharulaayae.               ..  1

paezvaaip poodhargal palabala paraihal
     pisahaa maehot didanadamae
kaazvee raargaza lolidhara vuzalvoar
     kamazdhoa laeru malarppaadhaa
thaazvaa noavenun kalidhani lamizndhoan
     ralaivaa kaaven roliththaalae
vaazvoai vaavena veduththarul puriyaa
     mananoa neevan tharulaayae.               ..  2

thooyoar sollinu ninaivinu mulavoar
     susimaa nyaanach sudarmaniyae
kaayaa yulladhaik kanindhida vizaippoai
     karudhaa thaarkku marulhuhanae
thaayaaz peeluru kalidhani lamizndhoan
     ralaivaa kaaven roliththaalae
maayaa maeyeduth thanaiththarul puriyaa
     mananoa neevan tharulaayae.               ..  3
paniyaa ranjjeri kalachchasi mahizchchi
     padavae koodum puruhoodhan
thiniyaar kaehaya menavarum pozudhu
     thiruvoa daeru moruveeraa
thaniyaa noavenun kalidhani lamizndhoan
     ralaivaa kaaven roliththaalae
aniyoa daadharith thanaiththarul puriyaa
     thavanoa neevan tharulaayae.               ..  4

pahavaa neeyenap panuvalhal paharmaa
     paramaa vilambu ranavaelae
suhavaa naayavi rorubara sivanae
     thuvarsaal koazik kodiyaanae
sahavaaz vaahiya kalidhani lamizndhoan
     ralaivaa kaaven roliththaalae
ahanae yoadivan thanaiththarul puriyaa
     thavanoa neevan tharulaayae.               ..  5

arulaa muththirai thanaipparan kirippaa
     larubaerk kaayan raruliyamaak
kuruvae saththiya saravanap porulae
     kuhanae thaevark kariyaanae
sarumaei paadudaik kalidhani lamizandhoan
     ralaivaa kaaven roliththaalae
aruhae yoadivan thanaiththarul puriyaa
     thavanoa neevan tharulaayae.               ..  6

neengaa vanbargal sadhadhamu ninaimaa
     nimalaa vaelaa varulaalaa
oangaa rapporu lenamarai navilu
     mudhiyaa mariyaa muruhoanae
thaangaa noavenun kalidhani lamizndhoan
     ralaivaa kaaven roliththaalae
aangoa doadivan thanaiththarul puriyaa
     thavanoa neevan tharulaayae.               ..  7

pulanoa raindhaiyu modukku nun nunarvoar
     puhazmaa thaevaa pulavaamaa
valanae yenniru thayamalark kuhanae
     malaimaa thaendhu milangoavae
salamaa noavenun kalidhani lamizndhoan
     ralaivaa kaaven roliththaalae
nilamee thaadharith thanaiththarul puriyaa
     thavanoa neevan tharulaayae.               ..  8

seppaer maadhanak kalaimaha dudhisei
     thiruvae thaejoa mayamoorththee
yeppoa thumberun thahaiyudai yilaiyoa
     yeliyae naadu miraiyoanae
thappaa noavenun kalidhani lamizndhoan
     ralaivaa kaaven roliththaalae
appaa vaavena veduththarul puriyaa
     thavanoa neevan tharulaayae.               ..  9

kumaraa needoli yarunaiyin peyaroan
     kuruvae koavae koorththavayil
amalaa paadhaha madusiva maniyae
     yadiyaen paavitr kuriyoanae
thamamaa noavenun kalidhani lamizdhoan
     ralaivaa kaaven roliththaalae
yemanee vaavena veduththarul puriyaa
     thavanoa neevan tharulaayae.               ..  10

kaliyuham 4997 manmadha (hi.bi.1895) purattaadhi maadham 29aam thaedhi soamavaaram