WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »2nd Mandalam Songs»1st Kandam

2nd Mandalam Songs

1st Kandam Song


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
32. VAZHIPATTIN MATCHI 10

VAZHIPATTIN MATCHI

'baamban' sreemath kumarahurudhaasa suvaamihal aruliya
thiruvalanga thirattu
- mudhatrkandam -
isaiththamiz (irandaam mandalam)
paadal - vazibaattinmaatchi

paadal - vazibaattinmaatchi

pan - indhalam
thaevaarap paadal - sadaiyaaiyenumaal

kariyuri poarththavar kaadhala naaya
virihadhir vaeludai yaayunai vaendith
thiribava rulahinitr reedhadai vaaroa
parivudai yinnarut paadadai yaadhae.               ..  1

vaanaththui voarirai yoanenu maanbu
nyaanappon vaeludai yaayunai naadi
yaenitrku maesila rizivadai vaaroa
thaenitrku maeluyar saenadai yaadhae.               ..  2

poiyurai seeththarul purihuru naadhaa
thoiyalil vaeludai yaayunaith thozuvoar
vaiyamu laehadi madiyadai vaaroa
meiyadhi maedhaha veeradai yaadhae.               ..  3

serisiru kingini saersara naadhooi
arivudai vaeludai yaayunai vaazththum
poriyudai yoarmaru pudhaiyadai vaaroa
varidharu vaazvinai yaeyadai yaadhae.               ..  4

nunnidaich sasimahal padhiyenu nudhalaar
kannudai vaeludai yaayunaik karudhi
mannidaith thiribavar maruladai vaaroa
vinnidai niruvoru veedadai yaadhae.               ..  5

sahalasa raasara thaaraha thaevaa
þhalayil vaeludai yaayunai yennip
puhalilai yenbavar pulavadai vaaroa
nihararu poorana nilaiyadai yaadhae.               ..  6

araimarai yaaranga neriyina raeththum
poraiyudai vaeludai yaayunaip poatrrum
kuraiyila roahaiyil kuraivadai vaaroa
niraivenu minburai nilaiyadai yaadhae.               ..  7

thuvidhami laadhavath thuvidhameinj nyaanach
saviyudai vaeludai yaayunaith thaazndhu
kavihuyil voargaluz karaiyadai vaaroa
vividhami laaviba vammadai yaadhae.               ..  8

thaettamo danraru varukkuyar thaetrra
neettiya vaeludai yaayunai neengaa
naattamik kudaiyavar nalivadai vaaroa
aada dumun noadiran daravadai yaadhae               ..  9

thiruppuhaz naavalan riruppuha zanikku
viruppudai vaeludai yaayunai maravaak
karuththular piridhoru karuppuhu vaaroa
urukkiya vudambuda nunaiyadai yaadhae.               ..  10

kaliyuham 4997 manmadha (hi.bi.1895) aavani maadham 23aam thaedhi mandhavaaram