WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »2nd Mandalam Songs»1st Kandam

2nd Mandalam Songs

1st Kandam Song


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
25. THIRUCHINDUPURAM 10

THIRUCHINDUPURAM

'baamban' sreemath kumarahurudhaasa suvaamihal aruliya

thiruvalanga thirattu - mudhatrkandam -

isaiththamiz (irandaam mandalam)

paadal - thiruchchindhuburam

pan - nattaraaham
thaevaarap paadal - ponnaar maeniyanae
iraaham - pandhuvaraali
thaalam - roobaham

kaarmuhi raanboziyu mindhak kaasini meedhenedhir
naarmuni yennavandhae yoru naattaththil vaiththadhuboal
aarmadhi yundharuvoa runai yanri yevarularae
seerpera vaatpaduvark karul sindhu puraththaanae.               ..  1

poigolai kuththirangal seidhu pooriththa punmaiyinaen
uivana maadhavarpoal vandhav vunmaison naayinamum
aiyavin ketrkarulvoa runai yanri yevarularae
theivamen raatpaduvaark karul sindhu puraththaanae.               ..  2

kollu nilaivilakkich siru koavanath thoadirundhae
ullena vaiththavanae yena thullaththu laemaruvi
yellidaa thingarulvoa runai yanri yevarularae
thellidhi naatpaduvaark karul sindhu puraththaanae.               ..  3

kaarana maayaiyirun thezu kaariya maamudambaip
poorana maayaliththin kunaip poatrra vidhiththavarul
aariya vetrkarulvoa runai yanri yevarularae
seeruda naatpaduvaark karul sindhu puraththaanae.               ..  4

aasaihol poiyulahap pada raanadhai nachchiyuzal
paasar vaziyaiyoru satrrum patrra vidaadhuseidhoai
aasaiyo detrkarulvoa runai yanri yevarularae
thaesuda naatpaduvaark karul sindhu puraththaanae.               ..  5

indha vudambeduththae yiva naetrrabol laanganaiththum
vandha pulandheriyaa thara maaiththava naeyinumen
andhara moarndharulvoa runai yanri yevarularae
sindhaisei thaatpaduvaark karul sindhu puraththaanae.               ..  6

punmana thaipperidhaap panip punrozi laththainaiyum
yenmana thitrpadiyaa thirach seidhava naeyinamum
annama naiththaduppoa runai yanri yevarularae
thennuda naatpaduvaark karul sindhu puraththaanae.               ..  ,7

petrrava rummarappaar piran thaarmaha rummarappaar
utrrava lummarappaa loru kaalamu neemaravaai
atrra maruththarulvoa runai yanri yevarularae
thetrrena vaatpaduvaark karul sindhu puraththaanae.               ..  8

manninum vinninumnaan kena malhu thisaihalinum
anniya vunnadiyaa rudai yanbilul loayenadhul
yenna marindharulvoa runai yanri yevarularae
thennara laikkuraisaa riruch sindhu puraththaanae.               ..  9

thuppuraz vaaikkuramaa nini thoadazu vunguhanae
appanae yinbanuharn thanu poodhison noankuravaa
oppuda netrkarulvoa runai yanri yevarularae
seppamo daatpaduvaark karul sindhu puraththaanae.               ..  10

kaliyuham 4997 manmadha (hi.bi.1895) aavani maadham 9aam thaedhi mandhavaaram