WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »2nd Mandalam Songs»1st Kandam

2nd Mandalam Songs

1st Kandam Song


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
24. ADIYARAGAM 10

ADIYARAGAM

'baamban' sreemath kumarahurudhaasa suvaamihal aruliya
thiruvalanga thirattu - mudhatrkandam - isaiththamiz (irandaam mandalam)

paadal - adiyaaraham

pan - saadhaari
thaevaarap paadal - vaanavargal thaanavargal
iraaham - pandhuvaraali

maamanimu dichchurargal koanenumva nappudaiya
     maamayili rundhasurargoan
paemurave thirththunedu vaelhodava neeludal
     pilandhirava yarndhaviraloai
aamaya milaadhubara voamayama thaahavadi
     yaarahami rukkumuruhaa
poamunama naiththiribi laadhanilai yaanabari
     poorana menakkarudiyae.               ..  1

paadhalama naiththaiyu nadaththadalho laadaharum
     paaranara kangalevaiyum
maadhidhi purindhiduhoor maandaruman naayabira
     maandamadhai neendahaavalhon
daadharith thiruppavaru maeththumudha laahiyadi
     yaarahami rukkumuruhaa
poadhavoli yaipperukki yaasinilai yaanabari
     poorana menakkarudiyae.               ..  2

thungameich sadharuththira rungahanae saadhihalun
     thunrumanda laadhibargalum
pangamatrra voushadu vashadunamaa vunjjuvaahaa
     patchudhaa venappaharumae
zangamulla saththahodi mandhiraru mechchavadi
     yaarahami rukkumuruhaa
pongiru laruththarulvi langunilai yaanabari
     poorana menakkarudiyae.               ..  3
sundhaamal kandanirai yaththanaiyu muchchiyitr
     sumandhidumaa thaarasaththiyum
andhavoru saththiyuda naarndhasuththa maayaiyai
     yanaaradhana daththanandharum
andhamuyar sookkumaru maenaiyaru mechchavadi
     yaarahami rukkumuruhaa
pundhiyaiya kandaveli yaahanani seidhubari
     poorana menakkarudiyae.               ..  4

seerththiyulla piranavardhae saesarirai kaalaranjju
     theerththarezil kondasusivar
keerththiholsaa thaakkiyarnatr sookkumaron kaaranare
     nakkilaththu kinravordhasa
moorththiha lanaaradhama nandhamurai mechchavadi
     yaarahami rukkumuruhaa
poorththiyenunj sitrpara velikkulae yadangubari
     poorana menakkarudiyae.               ..  5

viththaiberu kaadaharen moorththikkadhit daanaraam
     viyaabahargoor maandamoorththiyin
uththikkadhit daanarenvi yoamaruyar kundaliyen
     roadhidumaa thaarasaththimael
aththanenak kooravula naadharivar mechchavadi
     yaarahami rukkumuruhaa
poththaiyudal vittidumun mutrrunilai yaahubari
     poorana menakkarudiyae.               ..  6

yeasaruvi yaabaharum viyoamavadi voaranandha
     renbavaru manbanaadharum
naesamodu naatrpudaiya maeththanadu vaeyamarndhu
     needazaha nandharainadaath
thaasilirai yaayavira naasirudha raayumadi
     yaarahami rukkumuruhaa
poosurarpu kazndhidumor vaazvenu mahandabari
     poorana menakkarudiyae.               ..  7

mikkaneri yaththiriyin kannayan siruttiberu
     vindunenjju vengananmuham
sokkavamu thakkadale numbulanga lilvirindhu
     thoanrinadhe nachchonmadhiyai
yekkalaiyun thoanravani voankumara naahiyadi
     yaarahami rukkumuruhaa
pokkamilsu varkkarpuhaz sitrchuhava kandabari
     poorana menakkarudiyae.               ..  8

mannulahum vi nnulahu nanninanni yunnavoru
     mannenavi rundhumoruvar
yennidavum pannidavu mullahuri yonruminri
     yevvuyirththi ratkumuyiraam
annalenum vinnenani laaviyulla soadhiyadi
     yaarahami rukkumuruhaa
punniyarvi rumbusuha sinmaya vahandabari
     poorana menakkarudiyae.               ..  9

neechchunilai yatrrasana nakkadalai ninranaru
     lenrabunai konduhadandhu
paechchodu pinakkilsuha maeviyavet daadhamalaip
     paeranirai yaanadhuraiyae
aachchariya vaayiram peyarppirama maahiyadi
     yaarahami rukkumuruhaa
poochchiyami laadhavoru poochchiya vahandabari
     poorana menakkarudiyae.               ..  10

kaliyuham 4997 manmadha (hi.bi.1895) aavani maadham 6aam thaedhi pudhavaaram