WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »2nd Mandalam Songs»1st Kandam

2nd Mandalam Songs

1st Kandam Song


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
1. THIRUVARULADIMAI PRATHANAI 10

THIRUVARULADIMAI PRATHANAI

'baamban'
sreemath kumarahurudhaasa suvaamihal aruliya
thiruvalanga thirattu
- mudhatrkandam* -
isaiththamiz (irandaam mandalam)
paadal - thiruvaruladimai piraarththanai

paadal - thiruvaruladimai piraarththanai

pan - nattabaadai
thaevaarap paadal - vandaarguzal arivaiyodu
iraaham - kambeeranaattai
thaalam - roobaham

poiyaamuhath thinvaazvitr puhaadhunnadi yaarui
meiyaamuhath thinukkaevara mihumaavalin kullaen
aiyaaradik kamalandhoza laanaenaru linri
uiyaenini yuiyaenmayi loorumberu maanae               ..  1

thanmaaththada vaaraanasi thanitrpoamuyir kalukkan
ronmaamarai moolanjjoli yuruvaargadhi nalhum
kanmoonrudai yaatrkanbula karaiyilhuru vaana
kanmaamani yaeyunnadi kaanaamalui yaenae               ..  2

paalaaziyan sivabusanai pannundhiratr kaazi
saaloorama thaainalhiya sasivaeniyan porulen
raaloalidha mulamaamarai yaraiyunjjiva narunmael
maalaahiyu laeninnarul varaamalui yaenae               ..  3

moonraahiya piniyaatrpasi munivaalinmaip piniyaal
thoanraaninra vanyarmaevida rozumaadhavark kuladhoa
eenraaluda neenraanena vilangungirubaik kadalae
thaenroadaviz thannaargooch siramaalihai yoanae               ..  4

sangaaziyu laatrkanroru thalaivaedhanai yunjjeer
mangaamarai yoatrkinnalsei vayinvaedhanai yundhaan
thangaadhanyar purindhoorndhadhai yangaandamunj saatrrum
nunkaaladi yaarkkaamaya nuzaiyaadhayi loanae               ..  5

thavaneeduvi yaadhansahoa thararsanmuni kalumeen
pavamaariyu nadiyaehadhi padhiyaeyenu mannaal
sivamaanadhai yurumunnarul saerumbadi seidhaai
navabaedhamu laanmunnisa navilumberu maanae               ..  6

nunkaaladi thaazndhaeththiva nuharsoordhadi yaayael
yengaeyini yuivaanuna thidhamaamaru lidhuvoa
kongaarmalar punaiyunjjurar koamaanbani konda
sengaaviri paayumbozitr seehaaziyan mahanae               ..  7

yearaarpaza nikkaehaven renumenranai yidhunaal
vaaraadhiru vaaraayena varulvaemanru varuvaai
kooraaiviya sanamenranru koorichchenra vanamae
aaraararu lenroavaru mayilvaenmuru koanae               ..  8

kannaalirun thundhanmuhan kaanaaththahu moahaezk
kannaadiyi naalaeyadhu kaanaaththahu madhuboal
thannaarumun narulaaluyir thanainaanari yaadhae
pannaanitrpa thonrummilai paranaehuru paranae               ..  9

thannaiyari vaenaetrkolun rannaiyari vaenin
rennaiyari yaadhaeyinich seyumaarena nodiyaai
mannaemayi laerunguru maniyaehiri puhazndha
annaeyenai yaalundhiru varulaedhiru varulae               ..  10

kaliyuham 4995 nandhana (hi.bi.1893) maasi maadham 26aam thaedhi pudhavaaram