WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »2nd Mandalam Songs»1st Kandam

2nd Mandalam Songs

1st Kandam Song


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
18. THIRUTHOTHIRAM 10

THIRUTHOTHIRAM

'baamban' sreemath kumarahurudhaasa suvaamihal aruliya
thiruvalanga thirattu - mudhatrkandam* -
isaiththamiz (irandaam mandalam) paadal - thiruththoaththiram

paadal - thiruththoaththiram

pan - panjjamam; thaevaarap paadal - thaanenai munbadaiththaan
iraaham - aahiri; thaalam - roobaham

thirumali mudhumarai nuvalporulun
     thinasaiva muraimurai yiduborulum
porunmali mirudhihal puhalporulum
     puharilpu raadhana saridhamarai
arumurai palanavil kiraborulum
     arinyarga laraidharu moruborulum
therunmali kuhanena moziborulunj
     sivasiva sivasiva sivasivavae.               ..  1

irudhiyi liyalparu ladhubiriyaa
     vinaiyili yaamoru padhiyenavum
kuruhiya varivudai yuyirgalidan
     kuriyara maruviya porulenavum
arivuru porulinai yuyiruruvaai
     amaivura vanaihira viraiyenavum
siruhilhu kanenavu nilavuvadhu
     sivasiva sivasiva sivasivavae.               ..  2

thadamihu pirudhivi yaadhisiva
     thaththuvam varaidhiri thasamaarum
madalaviz padhumame naavaranoon
     maraisolu maeyadhi laebuvana
vidayamum vidaya vadheedhamumae
     maembada vadhidharu periyaborul
thidamali kuhanena nilavuvadhu
     sivasiva sivasiva sivasivavae.               ..  3
mahalinu tharamurai kuzaviyena
     malaroru maayaiyin mihudhuyaroa
dahamara vaehidan thulaveliya
     anukkalai vaedhanai yaravirakkip
pahararu mayanamu muyardhidhiyum
     pannidu miraiyava needazahu
thihazmuru koanena nilavuvadhu
     sivasiva sivasiva sivasivavae.               ..  4

malaviru luraiyuyir padhiyuravae
     vanaiyumo raindhozil kalaiyudaiya
nalavirai yenavu manaehamadha
     navilvarai yaraiyinil laavibuvaai
ilahidu moruboru lenavumenai
     yidhamuda nadimaihon muruhenavum
selalvara varunilai nilavuvadhu
     sivasiva sivasiva sivasivavae.               ..  5

paadhala maezaiyu maedhallip
     paravoru nilaiyilae thiruvadihal
oadhavo naanilai thaninmudidhaa
     nudaiyava nadiyava rulanoava
vaedhanai tharubavar paanamanaai
     maeviyi thamburi voarpaalitr
seedhala muruhena nilavuvadhu
     sivasiva sivasiva sivasivavae.               ..  6

parivudai yadiyavar thiruvadivaam
     padivama thuhazivu raadhabadi
ariyamei yarulvali yaaladhanai
     yaranuru vaamoru thiruvuruvaai
urimai yodubanusan maarkkaneri
     yoadhirai yarunmuru koanenavae
thiribura vanudhina nilavuvadhu
     sivasiva sivasiva sivasivavae.               ..  7

ponmaya vaanava rurumanyarum
     poodhala maanuda rurumanyarum
nanmaiyi naraharga lurumanyaru
     naliyavu malavaru periyavarul
inmaya maahavu marulvadivam
     midhavodu kolhuru paramasiva
sinmaya muruhena nilavuvadhu
     sivasiva sivasiva sivasivavae.               ..  8

unaiyala thoruhadhi yilaiyenavae
     yunivazi padumadi yavargarumath
thunivali kadiyavu manamarulaatr
     solumvazu vaiyunasai kilarninaivaal
iniyil vinaihalpuri vazuvaiyumae
     yiriya varuliraivan muruhanenun
thinahara nenanani nilavuvadhu
     sivasiva sivasiva sivasivavae.               ..  9

kayalvizi marimahal kanavanenak
     karudhiyiv vahilamu laedhamizitr
payilpuhaz soadasa noorudhasam
     panniya varinyanai yaaladimai
thayavodu kondadhu poalenaiyun
     thadaiyarak kondidu kurumudhanmaich
seyaludai muruhena nilavuvadhu
     sivasiva sivasiva sivasivavae.               ..  10

kaliyuham 4997 manmadha (hi.bi.1895) aadi maadham 21aam thaedhi aadhiththavaaram