WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »2nd Mandalam Songs»1st Kandam

2nd Mandalam Songs

1st Kandam Song


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
13. THIRUPAZHANI (1) 10

THIRUPAZHANI (1)

'baamban'
sreemath kumarahurudhaasa suvaamihal aruliya
thiruvalanga thirattu
- mudhatrkandam* -
isaiththamiz (irandaam mandalam)
paadal - thiruppazani (1)

paadal - thiruppazani (1)

pan - nattaraaham
thaevaarap paadal - ponnaar maeniyanae
iraaham - pandhuhavaraali
thaalam - roobaham

singaa nankudhavun thiru vaare zuththaalaa
kangaa lankuruvae ninai yaeha ruththilvaiththaen
mangaa vaazvudaiyaa yenai vaaven raeyazaiyaai
thengaar thenbazanith thirukkoavi lullaayae.               ..  1

yellaa rundhozudhu nala maetrka venrilaram
illaa maadhuravaa yila kaare zuththiraivaa
vallaar vaanavanae yenai vaaven raeyazaiyaai
selvaa thenbazanith thiruk koavi lullaayae.               ..  2

naayae nuiyavenru navil vaenva ruhavenru
naeyaa neevaralaa nija maanam penrusonna
vaayaa vembaranae yenai vaaven raeyazaiyaai
seeyaar thenbazanith thiruk koavi lullaayae.               ..  3

yennaa vinrudhiyai yini thaetrre nakkaaha
nannaa vaiyasaiththu nala maeyu raiththenaiyaal
mannaar sinmayanae yenai vaaven raeyazaiyaai
thennaar thenbazanith thiruk koavi lullaayae.               ..  4

soodae ninnadiyai yanrith thudhiththu naanedhaiyum
paadae nemmaanae para maarththa sanyaasee
vaadaa vinmalarae yenai vaaven raeyazaiyaai
saedaar thenbazanith thirukkoavi lullaayae.               ..  5

thandhaar siththargalun thani nyaana vitrpanarum
vandhae thaalpaniya nitrkum varadha maamuniyae
mandhaa raththiruvae yenai vaaven raeyazaiyaai
sendhaarth thenbazanith thiruk koavi lullaayae.               ..  6

minnaar koubeenan thanai veekki manjjazahaar
sannaa sakkuruppoatr rani yaaha nitrkumarul
mannae maamuniyae yenai vaaven raeyazaiyaai
thennaar thenbazanith thiruk koavi lullaayae.               ..  7

naanaa saadhihula muru naamam paaraamal
oonaar seevanelaa maru luyiren raemadhikkum
vaanoar thaesihanae yenai vaaven raeyazaiyaai
thaenaar thenbazanith thiruk koavi lullaayae.               ..  8

saththaa neeranindhu kaiyitr randa monrudaiya
kaththaa vaayevarkkum para kadhinal kaiyabadhu
maththaar poonazahaa venai vaaven raeyazaiyaai
siththaa thenbazanith thiruk koavi lullaayae.               ..  9

mannaar seevanolaa minu maande zaadhavahai
pannaa nitrkumarut para maeyan naamalaiyaan
annaa vennuyirae yenai vaaven raeyazaiyaai
thennaar thenbazanith thiruth koavi lullaayae.               ..  10

kaliyuham 4995 nandhana (hi.bi.1893) panguni maadham 24aam thaedhi mangalavaaram