WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »2nd Mandalam Songs»1st Kandam

2nd Mandalam Songs

1st Kandam Song


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
11. PALAGIRI 10

PALAGIRI

'baamban'
sreemath kumarahurudhaasa suvaamihal aruliya
thiruvalanga thirattu
- mudhatrkandam* -
isaiththamiz (irandaam mandalam)
paadal - palahiri
(aruseerkkazinediladi aasiriya viruththam)

paadal - palahiri (aruseerkkazinediladi aasiriya viruththam)

pan - panjjamam
thaevaarap paadal - thaanenai mun padaiththaan
iraaham - aahiri
thaalam - roobaham

kanaihaza nilavidu sadhadhala vinaiyadi karudhidu thavamudaiyoar
manavali thaninada midumara harasiva vadivudai yayilarasae
panimali yidhazaviz thodaiya laniberuma palahiri yuraimuruhaa
inimaisei purivuda nenaiyu madimaihola vidhunala tharunamaroa.               ..  1

kalihilar musumuha nenaniru panariya kadavular kadhiyinumaetr
kolavaru linanena vazibadum vibudhargal kulavura vulasivanae
palaha vadharavumai karamvala razahiya palahiri yuraimuruhaa
ilaimali purivuda nenaiyu madimaihola vidhunala tharunamaroa.               ..  2

arumarai puhaznirai kurubara midhuvenu mazaivodu thinamunarvaaich
saravana pavahuha venavazi padubavar sanana maranamaravae
parivuda nadimaiho lahanidha pasubadhi palahiri yuraimuruhaa
irusuru purivuda nenaiyu madimaihola vidhunala tharunamaroa.               ..  3

thunise yiravihula varasa noruvanuyar susiyodu thabasuseyaath
thinimani madhuraiyi naranadhu thozinani seyavena nasaiþyavaa
paniya kumarahuru piranava vuruvolir palahiri yuraimuruhaa
inaiyuru purivuda nenaiyu madimaihola vidhunala tharunamaroa.               ..  4

ilahu kayanayana vumaiyanu thinamvala rilaimali mani madhuraip
pulavarga kadalaivanai yarumuha varuneri puhavaru liyabaranae
palanava maninirai valamuda nuyariya palahiri yuraimuruhaa
ilavasa valiyuda nenaiyu madimaihola vidhunala tharunamaroa.               ..  5

nadamayin misaiyoru sudarmani yenavaru navasabai kalinmudhalvaa
thadavidin nisaimuni pahiradha nadimaihol samarasa nilaiyiraivaa
padamudai maniyara vanibavar manamahiz palahiri yuraimuruhaa
idararu purivuda nenaiyu madimaihola vidhunala tharunamaroa.               ..  6

sahala kalaihalaiyu munarvuru valimali thavamihu kurumuniyaich
suhurdha vadimaimuri kolumoru kurubara surudhihal puhazsivanae
pasunirai saravana pavamarai yavarpuhaz palahiri yuraimuruhaa
ihazvaru purivuda nenaiyu madimai kola vidhunala tharunamaroa.               ..  7

pudhumala ralaha vanidhaiyarum vizaivuhol poruvaru kuramayilaal
adhimadhu ravarava rasanuhar thalaivavol lamudhavi pudharparanae
padhuma nanainiraiha lavizum valamozuhu palahiri yuraimuruhaa
idhamihu purivuda nenaiyu madimaihola vidhunala tharunamaroa.               ..  8

viyanena veyilviri vimalar kayilaimalai misainirai koluvudaiyoai
mayareru kavuniyan vidamamu thenanuhar valiyula nazahudaiyaan
payirami zanibunai pasubadhi yudanmozi palahiri yuraimuruhaa
iyalpuru purivuda nenaiyu madimaihola vidhunala tharunamaroa.               ..  9

muranaru puhazsona varuna kiriyainija mudibudai yarinyanenath
tharaniya ruvanaiyar puhaza varulinavor thaharave liyiraivanae
paravaru neduvala maliya muhilhalhavi palahiri yuraimuruhaa
iribaru purivuda nenaiyu madimaihola vidhunala tharunamaroa.               ..  10

kaliyuham 4995 nandhana (hi.bi.1893) panguni maadham 21aam thaedhi mandhavaaram