WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »1st Mandalam Songs

1st Mandalam Songs


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
58. ADIYAVARKKADIMAI NAAM 10

ADIYAVARKKADIMAI NAAM

yezuseerkkazinediladiyaasiriya viruththam

(ivviruththa adi yenseerkkazinediladiyaahaadhoa? yenbaarkku 2l “viran mindanaar” 3l “nedumaaranaar” yena varuvanaboatr pala thodargal varuhinrana vaahalin aththiraththadhaahaadhenapthu vidaiyaam yenru suvaamihal kooriyirukkinraargal)

maraimali kaazi yoanaa vukkaraiyar saema
madhihonda naavaloorar
poraimali sandi poasa naminandhi muruhar
puhazudaith thandiyadihal
niraimadhi neela nakkar soamaasi kalayar
naeyavap poodhiyadihal
arivodu naedi ninra varulaar kuhaesa
nadiyavark kadimainaamae.                1

puhazththunai maani sengat soazaruyar vaaya
poraiyidan kaziyargambar
puhazkkazatr singar thooya naesarmeip porular
puhazchchoazan malaiyanonmai
thihazsirap pulihu rumbar kananaadhar thivviya
thirumoolar viranmindanaar
ahamadhi naedi ninra varulaar kuhaesa
nadiyavark kadimainaamae.                            2

narasinga munaiyar moorththi yaenaadhi kaliyar
nalaninra nedumaaranaar
varamvinjju sadaiyar kootrra ramarneedhi yanbin
madharsaerai yadihalhoanaar
paramvinjju saththi moorkka raanaaya ruruthra
pasubadhip peyararparivaal
aranenru naedi ninra varulaar kuhaesa
nadiyavark kadimainaamae.                            3

iyatrpahai naalaip poavaar vaayillaar maara
risainyaani kannappanaar
thayaippuhaz thirukku rippar kalikkaamar kaari
thaayararul kolhoatpuli
kayatrkanam paeyar naahai yadhibaththar maanak
kanjjaara reribaththanaar
ayirppara naedi ninra varulaar kuhaesa
nadiyavark kadimainaamae.                            4

seruththunai siruththon dannal kizaneekku nalla
thiruneela kandararulae
peruththida vilangu thandi laevalla paanar
pizaiyaru kulachchirainedun
tharukkuru kanambu laarmaa munaiyaduvaa raesil
saakkiya ruyarndhavanbaal
arippara naedininra varulaar kuhaesa
nadiyavark kadimainaamae.                            5

paramanaip paadu vaaren naalum puhazndhu
panibavar manaththaiyavanil
maruvavaip pavarga laaroo rudhayanjjei yanbar
vazudhatrra pulavararavoar
muruhudai maeni theendu pavarsaaru madihan
muzuneeru poosumunivar
aranodu naedi ninra varulaar kuhaesa
nadiyavark kadimainaamae.                            6

saendhanaar kanda raadhith tharanjjaedhi raayar
thiruvaali yamudharamudham
maandhuburu doaththa mappae raalargaru voorar
vaaimaivae naadaraarvan
theendhahaa davargal koanatr riruvaadha voorar
thirumaali kaiththaevaron
raandhanaiyu naedi ninra varulaar kuhaesa
nadiyavark kadimainaamae.                            7

pidiththidu thandu kundhanj surihaimuch soalam
pirabaava moadiyanga
madakkodi valli pangan mananee ranindhu
mayilaeru mengalparaman
nadiththidi nahaththi nullae naduvaana sanda
nadamaada varuvadhaedhen
radikkadi naedi ninra varulaar kuhaesa
nadiyavark kadimainaamae.                            8

munaidharunj soora noadan ramarseidhu konda
muruhavae lengalparaman
paniyuru kadambu neela mudimee thanindhu
palahaalu nenjjinaduvae
kanaihazal silamba naada kanjjeiyin vandhu
kavibaadha kangalilaiyen
ranudhina naedi ninra varulaar kuhaesa
nadiyavark kadimainaamae.                            9

koduniza laviya vandha kuraiyoava vinbu
kuraiyaadha paerumuravae
vaduvaru kavihal sonna varunahiri yenru
maravaadhu kondasaranam
kudiholavu lanjji yanjji yivaiyaadu kinra
kumarahuru thaasanaalum
adiyadaiya naedi nitrku marulaar kuhaesa
nadiyavark kadimainaamae.                            10