WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »1st Mandalam Songs

1st Mandalam Songs


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
52. AMIRDAMADHI 10

AMIRDAMADHI

andhaadhi

siththaandha selvar, arunootrpulamai aanroar paeraasiriyar daakdar pa. iraaman, avargalin vazihaattudhal peyaril ip paadal yennaip poal yeliyavar padippadhatrku yeatrravaaru piriththu kodukkappattulladhu. ivvaaru piriththu koduppadhu yeliya muraiyil katrruk kolluvadhatrku mattum thaan payanbaduththappada vaendum. iththudan ippaadalhalin porul kodukkappattulladhu.

amirdhamadhik kudilaththaan naankumuni
voarkku uraiththa adaivae poal nee
nimirumadhi arumunivarkku uraiththadhuhai
kaattaaha nilaiththa nyaayam
thamiyan arindhu annanamae nillaadhu
pidhatrri nidham thaniyaa moahath
thamam adhanil kidandhu uzalum nenjju ulanaath
thahavu izandhu paazpattaenae.                     1

amirdhamudaiya pirai nilavaich soodiya sadaiyanaahiya sivaberumaan sanahar, sanathkumaarar, sanandhanar, sanaadhanar yennum naanku munivargalukkum ubadhaesiththa vaziyae poalak kumara kurubaranaahiya nee uyarndha nyaanamudaiya thaththan, anandhan, nandhi, sadhumuhan, sakkarabaani, maali yennum aaru munivargalukkum ubadhaesiththa andha nilaiyaana unmaiyai, adiyaen arindhu kondu avvaarae seiyaamal, vidaamatr paesik kondu adangaadha moahamaahiya thamoa kunaththil veezndhu varundhum manam ullavanaaha arivizandhu veenaahivittaenae! ini yen seivaen.

paaz aana udal yeduththaen payan ariyaen
panbu illaap paavi aanaen
thaazaadha unai marandhaen yenai ariyaen
seidha yelaam samiththuk kondu
sooz yeadhap pirabanjja vaasanaiyai
maaiththu un adith thozumbar naalum
vaazyeaha veettunukkae varavazaiththi
ayil pidiththa vadivinaanae.                            2

vaelaip pidiththa azahanae! onrukkum payanillaadha indha manidha udambaip petrraen; vaazkkaiyin payan yedhu yenrum ariyamaattaen; natrkunam illaadha paaviyaaha ullaen; yenrumae thaazvu adaiyaadha yen kadavulaana unnai marandhu vittaen; yennaip patrriyum arindhaenillai; naan seidha pizaihal yellaam poruththuk kondu yennaich soozndhu kondulla kutrramaana ulahap patrrinai oziththu, unnudaiya thiruvadiyaip patrriya thondargal yeppoadhum unaip piriyaadhu vaazhinra muththi yenum thani veettinukkae yennaiyum azaiththuk kondarulvaayaaha.

vadivu illaap peruveliyaa manniya nee
karunaiyinaal vadivam aahi
midi illaa adiyavargatku anudhinamum
arul iraiyaai vilangi aadhi
mudivu illaa iraiyoan mun irai aahi
naanmaraiyin mudhal mei oadhum
kadiillaa ninadhu adiyai irainjju yenadhu
karisu oziththuk kaaththidaayae.                    3

uruvam illaadha periya veliyaaha nilaibetrra nee, uyirgalidaththuk kondulla karunaiyinaal uruvamaahath thoanri, varumaiyillaadha meiyanbarkku naalthoarum arulpuriyum kadavulaai vilangi, mudhalum mudivum illaadha iraivanaahiya sivaberumaan munbu periyoanaaha yezundharuli, naanku vaedhangalin unmaiyaana oangaaraththai ubadhaesikkum achchamillaadha unadhu thiruvadiyai vanangum yennudaiya kutrrangalaip poakkik kaaththarulvaayaaha.

kaaththu aalum unnai allaal matrroruvar
kaappaar kol kahanaththoar soor
theerththu aanda periyoai kaa yenath thinamum
manaththu ulhich saevai seiyum
koaththiram ulaar yevarkkum kudik kadavul
aana arul koala nyaalam
maaththiram thaanoa ariyum vaan ulahum
ariyum arul vaazi mannoa.                                          4

thaevaloahaththaarin achchaththaip poakki adimai konda paramborulae! uyirgal anaiththaiyum kaaththu adimaiyaahak kondulla unnai allaamal vaeroru kadavul kaappaatrruvaaroa? maattaar. kaappaatrru yena vaendi naalthoarum manaththinul thiyaaniththuk kondu seiyum marabu ulla adiyaargal yevaraayinum, avarkku nee kulakkadavulaaha vilangum arul vadivai indha mannulaham mattumthaanoa ariyum? thaevaloaham ariyumanroa? athkaiya unadhu thiruvarulai adiyaen thudhikkinraen.

vaaziya nee vaaziya oar theivamahal
murudar mahal manjnyai vaazi
koazi yenum kodi vaazi kotrram udai
ayil vaazi kudilai vaazi
oozi thorum un adiyaar vaazi arum
pon adi vaaz uravae vandha
yeazaiyaen uiyumaaru ingu yevvanamoa
avvanam vandhu iyambidaayae.                                 5

arumuhap perumaanaahiya nee vaazha! oppillaadha thaevamahalaana theivayaanai vaazha! vaedar mahalaana valliyammai vaazha! mayil vaahanam vaazha! saeval yenak koorappadum kodi vaazha! vetrriyudaiya vaetrpadai vaazha! piranavam vaazha! oozikkaalam thoarum un adiyaargal vaazha! adaidhatrku ariyadhaana ummudaiya thiruvadiyitr kalandhu vaazvadhatrku unnai naadi vandha arivillaadhaan adiyaenidam vandhu pizaikkum vazi ivvulahil yendha muraiyoa andha muraiyil kooriyarulvaayaaha.

iyamba arum un saevadiyai allaadhu
matrru yedhaiyum irai yenru yennaen
nayambadumaaru aatrru ozungum arihilaen
thiruvadiyai naadi naadip
payamberuhath theezppu adaiyum muzumahan yenru
aam palanoa palikkak kaanbaen
thayangael yenru anaiththu arulath
thiruvulaththil ninaiyaadha thanmai yaadhoa.            6

solludhatrku ariyadhaana unnudaiya sivandha adiyai allaamal piridhu yedhaiyum kadavul yenru ninaikka maattaen. nanmai adaiyumaaru seiyum muraiyum ariya maattaen. un thiruvadiyaith thaediththaedi achcham mihudhiyaahak keezmai adaiyum moodan yenru abayam koorith thazuvik kondu arulpuriya, unadhu thiruvulaththil ninaiyaadha kunam yedhuvoa arihilaenae.

yaadhum unai anri undoa naan unakkup
puramboa yen naattam aahich
soodhu udaiyoar thozil poala yaan ariyaadhu
yenul irundhu suzatrri aattum
saadham adhai yenakku nani arivikka
ula karunai thaan vaaraamal
thoadhaham thaan vilaiththadhuyedhu solli arul
ahanda arul suhirdha vaazvae.                                    7

yellaiyatrra paerarulaana paerinba vaazvae! yendhap porulum unnul adangiyirukkumaeyanri unnai vittu vilahi irukkumoa? avvaarirukka naan mattum unnai vittup purambaaha iruppaenoa? yenadhu viruppam aahi vanjjanaiyudaiyaarpoal naan ariyaamal yennullae irundhu kondu, suzatrri aattuvikkum unmaiyai yenakkuth thelivaahak kooruvadhatrkulla karunaidhaan varaamal vanjjam seidhadhu yeadhu? yenakkuk kooriyarulvaayaaha.

suhirdham atrra irappinaiyum pirappinaiyum
thunibodu naan ninaikkum poadhu aal
ahivaayil ahappatta ani nunalai
poal ullae azungu kinraen
mahizvu kezu nee anaiththuk kollaayael
av azungal maarumoa yen
vihirdham yelaam seeththu aala vilangum arul
sivanyaana vimalaa vinnae.                             8

yennudaiya poi yellaam neekki adimaiholla vilangum arul vadivaana sivanyaanamaayulla thooya aahaasamae! nanmai illaadha pirappum irappum aahiya irandanaiyum thelivudan naan ninaikkumboadhu, paambin vaayil ahappatta azahiya thavalaiyaip poanru manaththullae varundhuhinraen. inbamaai ulla yen kadavulaahiya nee unnoadu saerththuk kollaayael andha varuththam poahumoa?

vinnavaraaith thaanavaraai iraakkadharaaip
palhanamaai veri aar paeyaai
mannil urai maanudaraai val vilangaai
andasamaai maniyaar paambaaith
thinniya kallaam mazaiyaaip pul maramaaip
puzu aliyaaich sediyaai matrrum
yen ariya pirappu yellaam pirandhadhatrkum
kanakku undoa yeazaiyaenae.                         9

arivillaadha naan thaevaraai, thaanavaraai, iraatchasaraai, palavahaiyaana kanangalaai, veri mihundha paeyaai, mannulahil vaazuhinra manidharaai, valiya vilangaai, muttaiyil pirappanavaai, azahudaiya paambaai, urudhiyaana kallaai, malaiyaai, pullaai, maramaai, puzuvaai, vandaai, sediyaaip pinnum alavidatrkariya pirappukkal yellaam pirandhadhatrkum oar alavundoa?

yeazai ingae inip pirakka nyaayam illai
kaan yevaiyum inimai illaap
peezai yenath thoanri ninai adaidhal nijam
yenum kurippum pirangalaanum
ooz urudhi poazndhu aalum uruththiranaam
unai aduththa thaanum oavaa
aaza arul kadal arunaiyaan vaazvil
yennaiyum vai amirdha vinnae.                      10

azivillaadha sidhaahaasamae! arivillaadha naan im mannulahil inimaelum pirappadhatrku oru niyaayamumillai. paarkkappaduhinra yepporulum inbamillaadha thunbam yenath thoanri, unnai adaidhal unmai yennum adaiyaalam vilangudhalaalum, vinaiyin valimaiyaip pilandhu adimai kollum uruththiran yennum kadavulaahiya unnaich saerndhadhaalum, oziyaadha aazamaana arul kadalaana arunahirinaadhap perumaanudaiya muththi vaazvuboal adiyaenaiyum vaiththarulvaayaaha.