WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »1st Mandalam Songs

1st Mandalam Songs


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
04. THIRU PAZHANI MALAI 10

THIRU PAZHANI MALAI

siththaandha selvar, arunootrpulamai aanroar paeraasiriyar daakdar pa. iraaman, avargalin vazikkaattudhal peyaril ip paadal yennaip poal yeliyavar padippadhatrku yeatrravaaru piriththu kodukkappattulladhu. ivvaaru piriththu koduppadhu yeliya muraiyil katrruk kolluvadhatrkku mattum thaan payanbaduththappada vaendum. iththudan ippaadalhalin porul kodukkappattulladhu.

aazi sulavum puvi yelaam oli sei vinninmani
       anaiya mani mudi ilanga
ahalul vada varaiyaich sadaal yenna moadhidatrku
       aana moimbu ani thulanga
naazi oar araikkul nisisarar uyir murukkum oru
       nalivil vadivael vilanga
nadu atrra eenap pisaasuhal piraedhangal
       nadai vittu ulam kalanga
vaezam ivar indhiraadhi thisainaadhar thavanaadhar
       veruvu utrru un adivananga
vinthalamum manthalamum asaivutrru nilaibisahi
       maeruhiriyum kulunga
oozi mudivu yena naviram yearum mudhalvaa yenran
       ooruheda yenru varuvaai
ulahu anaiththum puhaz thiruppazani malaimaevum
       oangaara kurunaadhanae.             1

            yellaa ulahangalum puhazhinra thiruppazani malaimael yezundharuliyulla oangaara vadivaana kurunaadhanae! kadal soozndhulla mannulaham muzuvadhum oliyaip parappum sooriyanaip poanra thirumudi vilangavum, ahanra mandharamalaiyaith thideer yenru thaakkuvadhatrku yeatrra valimaiyulla thiruththoalhalil anihalankal vilangavum, oar arai naazihaikkul asurargaludaiya uyirgalai azikkavalla azivatrra oru koormaiyaana vaetrpadai vilangavum needhiyillaadha izivaana pisaasuhalum piraedhangalum thammudaiya izivaana seyalaivittu manak kalakkam adaiyavum, airaavadham yennum yaanaimael yearich sellum indhiran mudhalaanoar, thikkuppaalahar, thavaththalaivargal achcham kondu unnudaiya thiruvadihalai vanangavum, vinnulahum mannulahum asaindhu thaththam nilai kedavum, maerumalaiyum kulungavum, ooziyin irudhikkaalaththil mayilmeedhu yearivaruhinra mudhalvanae! yennudaiya thunbam oziya yenru vandharulvaai? kooriyarulvaayaaha!

kannae kanmaniyae kadhikku uriya nyaanamae
       karunaiyae karunai rasamae
karuvinil karuvae thozumbanaen idhaya on
       kamalamae kamalamanamae
vinnae vin oliyae nal vaedha vaedhaandhamae
       maedhaha verukkai arasae
viththaaram aana puvanam parappu yenganum
       viyaabiththu nitrkum niraivae
than yearu nin adiyai nannaadha paavi poi
       saalavum sotrrabaavi
thakkoar idaththu uravu pannaadha paavi vehu
       thavaruhal izaiththa paavi
ulnaer ilaadha padubaavi naan un arul
       uraadhu uiya idanum undoa
ulahu anaiththum puhaz thiruppazani malaimaevum
       oangaara kurunaadhanae.             2

           yellaa ulahangalum puhazhinra thiruppazani malaimael yezundharuliyulla oangaara vadivaana kurunaadhanae! yeniru kangalae! kangalin karuviziyae! naan natrkadhi adaidhatrkuriya nyaanamae! karunaiyae! karunaiyin suvaiyae! karuvinukkuk karuvae! adimaiyaahiya yenadhu irudhaya thaamaraiyae! sirandha vaedhavaedhaandhamae! madhippumikka muththich selvaththitrkuriya arasanae! ahanradhaana ulahap parappu muzuvadhum paraviyulla niraivaana porulae! naan, arul yenum kulirchchi mihundha unnudaiya thiruvadihalaich siridhum nerungaadha paavi; poiyai mihudhiyaahach sonna paavi; nallavargalidam natpuk kollaadha paavi; mihudhiyaahak kutrrangal seidha paavi; manaththil oru siridhum naermai illaadha pollaadha paavi; iththanaip paavangalaich seidha perumbaaviyaahiya naan unadhu thiruvarulaip peraamal kadaiththaeruvadhatrku vaziyumundoa? illaiyanroa?

yeththanai padiththaalum vanjjanai poraamai thaam
       yennaivittu ahala ilaiyae
idhamaaha yevvalavu sonnaalum madamanadhu
       inangi ninru uruha ilaiyae
paththi neriyaar natpum yeidha ilai ini yenna
       pannuvaen nin kadaikkan
paarvai yen pakkal varumael vambu poam inbu
       patrrum yen kan nal nenjjam
suththam adhu adaindha pin avatrku uriya nirumidhath
       thozil nalhu thivviyavayanae
suhurththa arul vaariyae thooi mana velikkulae
       sudarum aanandha vadivae
uththamaththitrku yelaam uththama vilaasamaai
       ulla oru periya porulae
ulahu anaiththum puhaz thiruppazani malaimaevum
       oangaara kurunaadhanae.             3

             yettuk kangaludaiya piraman aanavam neengith thooimai adaindha pinbu avanukkuriya padaipputh thozilai aliththaruliya theiveeha aatrraludaiyavanae! inba arutkadalae! thooimaiyaana manavelikkul oliveesum paerinbath thiruvarulae! mudhanmaiyaana azahudaiyadhaahavulla oppatrra piramap porulae! yellaa ulahangalum puhazhinra thiruppazani malaimael yezundharuliyulla oangaara vadivaana kurunaadhanae! thoaththira noolhalaiyum saaththira noolhalaiyum katrrirundhaalum vanjjanai, poraamai yennum theeya kunangal yennaivittu neengavillaiyae! inimaiyaaha yevvalavu nalla karuththukkalai uraiththaalum ariyaamai kudi konda manadhu oththuninru uruhavillaiyae! paththivaziyil sellum adiyaargalin thoazamaiyum kidaikkavillaiyae! inimael naan yenna seivaen? unnudaiya kangalin kadaippaarvaiyaenum yen pakkamaahath thirumbumaanaal thunbam neengum! inbam saerum!

naattup padarap pinihal soatrruk kurambaiyai
       nasippadhoa sangai illai
naalaahu mael arutku aalaavanoa yennu
       nadalaiyoa konjjam illai
koattuk kusaththiradhi kongan alar sorihinra
       kodumaiyoa meththa meththa
koorum ith thuyarelaam ichchiruvan yevvidham
       kondu thelivaan yenna un
thaattiha ulam siridhu karudhidaadhoa adiyar
       thaabam sehukkum vallaal
saradha aichchuriya sambanna pariburanath
       than arul peruvaariyae
oattil perumbali yeduththu unda oruvatrku
       uraiththa maamandhira kuruvae
ulahu anaiththum puhaz thiruppazani malaimaevum
       oangaara kurunaadhanae.             4

             adiyaargaludaiya thunbangalai ozikkum vallalae! nilaiyaana muththich selvamudaiya niraivaanavanae! muzuniraivaana kulirndha arutperungadalae! mandai oattil periya pichchai yeduththu undavaraana oppatrra sivanukkup piranavaththin porulai uraiththaruliya uyarndha mandhira soroobamaana kuruvae! yellaa ulahangalum puhazhinra thiruppazani malaimael yezundharuliyulla oangaara vadivaana kurunaadhanae! naattilulla thunbandharum noaigal soatrraalaahiya udambai azippadhatrkoar alavillai! naatkal adhihamaahumaanaal un thiruvarulukku naan uriyavan aavaenoa yenkira varuththamoa siridhillai! thiranda thanangaladaiya iradhidhaeviyin kanavanaana manmadhan aindhu malar ambuhalaip peiginradhaal undaahum thunbamoa miha adhiham! sollappaduhinra ivvaiyaana thunbangal yellaam indhachchiruvanaahiya yaan yendha vidhaththil yeatrru arivuberuvaen yenru unadhu valimaiyaana thiruvullam siridhalavaenum ninaiththidaadhoa?

nediya uvar soozum ip periya nilai thanil un
       nijaanandham adaiya nalloar
nekku uruhu paththiyoadu yennip palhaala nilai
       ninravar uraiththa neriyil
kodiya manadhaith thiruththith thavam seigiraar
       kongai minnaar nidhambak
kuziyilae vizu namakku yendhavaaru adhuvandhu
       koodum yenru ulhi ulhip
pidibatta uzai yenak kuzaiyum yen nenjjai nin
       periya thiruvullam ariyum
paeyinum kadaiyanaen yeninum unai nambu yenaip
       peedaiyil niruththal muraiyoa
udalinukku uyiraahi uyirinukku arivaahi
       olirginra paramabadhiyae
ulahu anaiththum puhaz thiruppazani malaimaevum
       oangaara kurunaadhanae.             5

            udambinukku uyiraaha, irundha uyirukku arivikkum arivaaha, vilangi oli veesuhinra narabadhi surabadhihalukkellaam maelaanabadhiyae! yellaa ulahangalum puhazhinra thiruppazani malaimael yezundharuliyulla oangaara vadivaana kurunaadhanae! periya kadal soozndhulla ipperiya mannulahil unadhu unmai inbaththai adaivatrku nallavargal nekku uruhu paththiyudan alavillaadha palahaalam nilaiththirundhavargal vahuththuk kooriya vaziyil, pollaadha manaththaich semmaippaduththith thavaththaich seidhu varuhiraargal. thiranda thanangaludaiya maadhardham alhal yenum kuziyil veezndhuhondirukkum namakku yendha vahaiyil andhath thava ozukkam vandhu porundhum yenru ninaiththu ninaiththu, vaedaraal pidikkappatta maan poanru kalangum yen manaththai unadhu periya thiruvulam ariyum! paeyaik kaattilum izindhavan yenraalum unnai nambuhinra adiyaenaith thunbaththil nilaiberach seidhal needhiyaahumoa?

sandhadhamum mihai ara vilangubara sivayoaha
       thandaayudhap piramamae
thannaliyai naadunatrku in amudha saaharath
       thaaraiyaip pozi maariyae
yendhaiyae arul arul yenak kadharinaen manadhu
       iranginaai illai inimael
yeppadi arandhai poiththu inbuvandhu anaiyum yenru
       idhayam mikku ayarginradhae
vandha naal thottu ingu izaiththulla theemai peru
       malaiboal iruppinum veli
mani munnarae imak kulam azidhal poal aziya
       vandhu nee unmai koora
undhi idai ninru unnai adaiyumaa thiruvulaththu
       ollai oar yenam kolaayoa
ulahu anaiththum puhaz thiruppazani malaimaevum
       oangaara kurunaadhanae.             6

           yellaa ulahangalum puhazhinra thiruppazani malaimael yezundharuliyulla oangaara vadivaana kurunaadhanae! yeppoadhum piravith thunbam illaamal vilanguhinra maelaana sivayoaha moorththiyaana thandaayudhap piramamae! kulirndha arulai virumbuvoarkku iniya amudhak kadalaana mazaiyaip pozihinra thiruvullam satrrum irangavillai; adhanaal yeppadi yen thunbam illaamal poai inbam vandhu saerum yenru ninaiththu yen nenjjam mihath thalarginradhae! indha mannulahil pirandha naal mudhal ivvidaththil seidhulla theevinaihal periya malaiboal irundhaalum, vaanaththilulla sooriyan munnaal panikkoottam kanaththil azivadhu poal aziya nee naeril kaatchiyaliththu, meipporulai uraikka uyarvil nilaibetrru unnai adaiyumaaru un thiruvulaththil oar ninaippai viraindhu kollamaattaayaa?

karuppaiyil iraaninra uyir thanakkup poanaham
       kiramamaai aliththum
kallinul thangu thaeraikku urimai aaya aa
       kaaram nidhamum koduththum
thirappadu sinaikku unavu thaedi angu udhaviyum
       thidhi sei nizal ulla unran
saevadihalaith thozum seevanai iratchaham
       seiyaadhu viduvai kolloa
viruppu ular ahaththu idai vadhindhu thimiram poazum
       vihuna meinjnyaana yoaha
viththaara vaazvu thandhu yekkaalum aziyaadha
       veedu perumaaru kangai
uruppadavidaadhu indha uruvodu mudivu seya
       ulhum yemberiya porulae
ulahu anaiththum puhaz thiruppazani malaimaevum
       oangaara kurunaadhanae.             7

            un meedhu anbu kolvaar manaththil thangiyulla irul yenum arimaiyaip pilakkum maelaana kuna meiyarivaana yoahamenum periyadhaana vaazkkaiyaith thandhu, yekkaalaththum azindhu poahaadha veedu paetrraip perumbadip piraman kaiyil padaikkumbadi vidaamal, indhap pirappoadu mudiththatrku ninaikkum yemadhu parappiramamae! yellaa ulahangalum puhazhinra thiruppazani malaimael yezundharuliyulla oangaara vadivaana kurunaadhanae! karuppaikkul irukkinra uyirkkum unavai muraiyaahak koduththum, kallukkul vaazum thaeraikkum urimaiyudan unavai naal thoarum aliththum urundai vadivaana muttaikkal irukkum karuvitrkum adhatrkaetrra unavaith thaedik konduvandhu koduththu udhaviyum kaaththarulum arul nizal ulla unnudaiya semmaiyaana thiruvadihalaith thozum uyirai urudhiyaahak kaaththarul vaayanroa!

kanai anna thaarai vizi kodu mella noakkik
       karuththaik keduththu yevaraiyum
kamaz manjja anai meedhu iruththi innurai thandhu
       kaama aahamappadikkuk
kanai valaihal kalahalena ubaya karamalar kondu
       kaichcharasa varisai palavum
kaatti vadhanath thoadu vadhanam vaiththu iniya nal
       kani yenna udal suvaiththup
panaiyam pariththavudan manai vittu ahatrrum
       pahattihalin natpu oree ip
paramaana ninnaiyae ninaiyum oru nenjjam yen
       paal nimira arul thiyaanar
unarvu atrra padhaharkku udhavaadha theivamae
       oadhariya vaedha mudhalae
ulahu anaiththum puhaz thiruppazani malaimaevum
       oangaara kurunaadhanae.             8

            nalla arivu illaadha kayavarukku udhaviburiyaadha kadavulae! sollatrkariya vaedhaththin mudhatrporulae! yellaa ulahangalum puhazhinra thiruppazani malaimael yezundharuliyulla oangaara vadivaana kurunaadhanae! ambu poanra koormaiyaana kangalaik kondu medhuvaahap paarththu yennaththaik keduththu yeththahaiyavaraiyum manam veesum kattilil amarach seidhu, iniya mozihal paesik kaamasaaththiram vivarikkinrabadiyellaam munkai valaiyalhal kalahalavena olikka, iruhaihalaana malargalaik kondu kaama vilaiyaattukkal palavatrraiyum aadikkaatti, muhaththoadu muham saerththu, iniya suvaiyudaiya pazaththaich suvaippadhu poal udambaich suvaiththup panam pariththavudan veettai vittae thuraththi viduhinra vaedakkaarihalin uravai oziththuk kadavulaana unnaiyae ninaikkinra oru manam yennidaththil oanga arulvaayaaha!

al yearu muhil onru ninru oar araik kadihai
       aasaara maari peyinum
aayiram kiranangal avira nimai naeram vin
       anali kanalaich seiyinum
val aanmai thevilum vangooz imaip podhu yengum
       malhi viralaa veesinum
vaaridhihal kinjjiththu munai kolinum ipperiya
       vaiyaham irukkumoa ingu
yellaam un aakkinaikku ullaai irundhavai
       irukkinra paerudhaviyai
yennaamal nalnadavai nannaamal un adihal
       yennaalum unnaadhu idhae
ullaasam yenru ulaha mayilil uzi tharu mannai
       yoayaanum yaavum unarvoai
ulahu anaiththum puhaz thiruppazani malaimaevum
       oangaara kurunaadhanae.             9

           yellaa ulahangalum puhazhinra thiruppazani malaimael yezundharuliyulla oangaara vadivaana kurunaadhanae! yellaam arivoanae! karumai mihundha maeham onru oar arainaazihaip pozudhu vidaadhu perumazaiyaip pozindhaalum, aayiram kadhirgalai viriththuk kondu sooriyan imaippozudhu neruppaich sorindhaalum, valimaiyoadu veesinaalum, kadalhal siridhalavu pongi yezundhaalum, ipperiya mannulaham aziyaamal irukkumoa! ivvulahil asaiyum porul, asaiyaap porul anaiththum unnudaiya kattalaikku adangiyirundhu, avai eehinra periya udhavihalai ninaikkaamal, nallozukkaththai naadaamal, unnudaiya thiruvadihalai yekkaalaththilum thiyaanikkaamal, naanum idhudhaan inbam yenru ninaiththu ulaha inbamayakkil uzalhinra paeyoa? kooruvaayaaha.

ulahil yechchelavum thava vizuppaththinaal
       undaahum mun pinnaaha
uravu ulla thunbu yelaam needhi mun aneedhi poal
       oziyum yenru iraivan noolhal
solum vanmaiyaanum matrru uththi anubavam yenach
       sol alavaiyaanum andhath
thuhal aru thavaththininrum selvam ilai yenru
       thunivadhum thavamaanadhu
nalan atrra poi urai viyarppu ivaihalaal azivu
       nannumena uiththu unarvadhum
naal naalum natrravaththu uyarvadhum thavam ulla
       nallavarkkae undu i naal
ulaihinra yetrkum av ooz ulladhoa solaai
       uran arunahiri adihalae
ulahu anaiththum puhaz thiruppazani malaimaevum
       oangaara kurunaadhanae.             10

           yellaa ulahangalum puhazhinra thiruppazani malaimael yezundharuliyulla oangaara vadivaana kurunaadhanae! ulahaththil yendha vahaiyaana selvamum thavap perumaiyinaal undaahum; munnum pinnumaaha uravu kondulla thunbangal yellaam needhiyin munnae aneedhi ozivadhuboal oziyum yenru, iraivanaruliya vaedhaahamangalaahiya noolhal koorum valamaiyaalum, uththi, anubavam yenru sollappaduhinra tharukka muraiyaalum, andhak kutrramatrra thavaththin moolamaahach selvam adaivadhu illai yenrum mudivuseivadhum, thavam yenbadhu nanmaiyillaadha poich sol, koabam ivai poanravatrraal azivadaiyum yenru nutpamaai arivadhum, naalum sirandha thavaththil uyarvadaivadhum, mutrpirappil thavam seidhulla natrkunamudaiyavargalukkae vaaikkum, nyaanamadaindha arunahirinaadharin kadavulae! innaalil seerazihinra yenakkum andha oozvinai ulladhoa?